Послови информисања о добровољном пензијском фонду

За услуге пружања информација о чланству у добровољном пензијском фонду и друге послове којима се заинтересована лица информишу о пословању фонда, друштва за управљање могу, посебним уговором, ангажовати физичка лица која за обављање ових послова имају дозволу Народне банке Србије (агенте продаје).

Обавештење о полагању стручног испита, укључујући и термине за његово полагање, садржину програма и извод из евиденције о агентима продаје, Народна банка Србије објављује на свом сајту.

Да би физичко лице стекло дозволу Народне банке Србије за обављање услуга пружања информација о чланству у добровољном пензијском фонду и о пословању тог фонда, као и поделе проспеката, неопходно је да положи стручни испит за обављање ових послова и да задовољава следеће услове:

  1. да има најмање средњe образовање;
  2. да има најмање шест месеци радног искуства, стеченог у земљи или иностранству, у лицу које пружа финансијске услуге или које се бави другим привредним делатностима;
  3. да му није правноснажном судском одлуком изречена заштитна мера забране обављања делатности која га чини неподобним за обављање услуга пружања информација о чланству у добровољном пензијском фонду и о пословању тог фонда, као и поделе проспеката.

Пријава за полагање стручног испита са комплетном документацијом подноси се Народној банци Србије, Сектору за надзор над обављањем делатности осигурања, Краља Петра 12, 11000 Београд (са назнаком: Група за стручне испите).

За обављање услуга пружања информација о чланству у добровољном пензијском фонду друштва за управљање могу ангажовати сва лица која испуњавају наведене услове. Ангажована лица могу обављати услуге пружања информација о чланству у добровољном пензијском фонду, друге радње којима се заинтересована лица информишу о пословању добровољног пензијског фонда и вршити поделу проспеката добровољних пензијских фондова. Та лица, међутим, не могу примати новчане уплате ради куповине инвестиционих јединица.