Водич за континуирано професионално усавршавање

Важна напомена: Овлашћени посредник, односно овлашћени заступник у осигурању не може обављати послове посредовања, односно заступања у осигурању, односно не може бити ангажован код субјеката надзора из члана 86. став 1. и члана 98. ст. 1. и 2. Закона о осигурању за обављање тих послова (друштва за посредовање у осигурању, друштва за заступање у осигурању, предузетника – заступника у осигурању, и код банке, јавног поштанског оператора или даваоца финансијског лизинга који обављају послове заступања осигурања) – ако се није професионално усавршио, односно ако се као такав не налази у регистру активних овлашћених посредника, односно овлашћених заступника у осигурању, јавно доступном на интернет страници Народне банке Србије. Даље континуирано усавршавање лица која су стекла одговарајућа овлашћења обављаће се на један од следећих начина.

Овлашћени посредник и/или овлашћени заступник у осигурању који је то звање стекао у периоду од децембра 2015. до фебруара 2017. године 

  • Лице има обавезу професионалног усавршавања од најмање 15 часова за свако стечено звање у календарској години у којој обавља послове посредовања, односно заступања у осигурању почев од 2018. године. Лице није дужно да се при обављању послова посредовања, односно заступања у осигурању професионално усавршава у 2017. години. Обавеза усавршавања је утврђена тачком 7. и тачком 10. став 1. Одлуке о изменама и допунама Одлуке о стицању звања и усавршавању овлашћених посредника и овлашћених заступника у осигурању („Службени гласник РС”, бр. 11/2017).

Овлашћени посредник и/или овлашћени заступник у осигурању који је испунио обавезу континуираног усавршавања до 1. јула 2016. године 

  • Лице има обавезу професионалног усавршавања од најмање 15 часова за свако стечено звање у календарској години у којој обавља послове посредовања, односно заступања у осигурању почев од 2018. године. Лице није дужно да се при обављању послова посредовања, односно заступања у осигурању професионално усавршава у 2017. години. Обавеза усавршавања је утврђена таком 7. и тачком 10. став 2. Одлуке о изменама и допунама Одлуке о стицању звања и усавршавању овлашћених посредника и овлашћених заступника у осигурању („Службени гласник РС”, бр. 11/2017).

Овлашћени посредник и/или овлашћени заступник у осигурању који није испунио обавезу континуираног усавршавања до 1. јула 2016. године 

  • Лице се налази у регистру пасивних овлашћених посредника, односно овлашћених заступника у осигурању и не може обављати те послове. Уколико жели да своје звање поново учини активним, лице има обавезу професионалног усавршавања од најмање 30 часова у првој календарској години у којој обавља послове посредовања, односно заступања у осигурању. У свакој наредној календарској години у којој обавља те послове лице је дужно да се професионално усавршава најмање по 15 часова за свако стечено звање. Обавеза је утврђена тачком 7. и тачком 11. став 2. Одлуке о изменама и допунама Одлуке о стицању звања и усавршавању овлашћених посредника и овлашћених заступника у осигурању („Службени гласник РС”, бр. 11/2017).

Овлашћени посредник и/или овлашћени заступник у осигурању који из оправданих разлога није испунио обавезу континуираног усавршавања до 1. јула 2016. године и о томе је доставио доказ НБС

  • Лице се налази у регистру пасивних овлашћених посредника, односно овлашћених заступника у осигурању и не може обављати те послове. Уколико жели да своје звање поново учини активним, лице има обавезу професионалног усавршавања од најмање 20 часова у првој календарској години у којој обавља послове посредовања, односно заступања у осигурању. У свакој наредној календарској години у којој обавља те послове лице је дужно да се професионално усавршава најмање по 15 часова за свако стечено звање. Обавеза је утврђена тачком 7. и тачком 11. став 3. Одлуке о изменама и допунама Одлуке о стицању звања и усавршавању овлашћених посредника и овлашћених заступника у осигурању („Службени гласник РС”, бр. 11/2017).

Овлашћени посредник и/или овлашћени заступник у осигурању који стекне то звање почев од маја 2017. године

  • Лице има обавезу професионалног усавршавања од најмање 15 часова за свако стечено звање у календарској години у којој обавља послове посредовања, односно заступања у осигурању. Лице нема обавезу професионалног усавршавања у календарској години у којој је стекао звање овлашћени посредник, односно овлашћени заступник у осигурању. Обавеза је утврђена тачком 7. Одлуке о изменама и допунама Одлуке о стицању звања и усавршавању овлашћених посредника и овлашћених заступника у осигурању („Службени гласник РС”, бр. 11/2017).

На основу тачке 3. Одлуке о изменама и допунама Одлуке о стицању звања и усавршавању овлашћених посредника и овлашћених заступника у осигурању („Службени гласник РС”, бр. 11/2017), Народна банка Србије закључила је Споразум с Привредном комором Србије, која ће спроводити обуку, а на чијој интернет презентацији ће се с тим у вези објавити све неопходне информације.