Привремени престанак обављања мењачких послова код овлашћених мењача

Одлуком о условима и начину обављања мењачких послова („Службени гласник РС“ бр. 84/2018, 86/2018, 53/2020, 32/2022, 67/2022 и 39/2023) (у даљем тексту: Одлука), одредбама тачке 41. прописано је да привремени престанак обаљања мењачких послова може трајати до шест месеци. Уколико након истека периода привременог престанка обављања мењачких послова и даље постоје разлози због којих је овлашћени мењач привремено престао да обавља мењачке послове, привремени престанак се може продужити.

Укупно трајање привременог престанка обављања мењачких послова не може бити дуже од годину дана од дана почетка привременог престанка обављања мењачких послова.

Уколико овлашћени мењач привремено престаје да обавља мењачке послове дужан је:

  • да о привременом престанку обавести Народну банку Србије и банку с којом има закључен уговор одмах, а најкасније у року од два радна дана од дана кад је привремено престао да обавља мењачке послове;
  • да у обавештењу наведе разлоге због којих је привремено спречен да обавља мењачке послове и период у коме привремено неће обављати мењачке послове;
  • да истог дана кад је привремено престао да обавља мењачке послове на једном или више мењачких места, сву ефективу и сву готовину с тог/тих мењачких места пренесе на мењачко место које наставља да ради или да их уплати на своје рачуне код банке, односно банака;
  • ако је привремено престао да обавља мењачке послове само на банкомату/банкоматима који припадају мењачком месту на коме и даље обавља мењачке послове - дужан је да истог дана сву ефективу и сву готовину с тог/тих банкомата уплати на благајничко место с којим је банкомат повезан у погледу снабдевања готовином у динарима и у ефективном страном новцу;
  • ако је привремено престао да обавља мењачке послове на свим мењачким местима, дужан је да сву ефективу прода банци с којом има закључен уговор и сву готовину уплати на свој текући рачун најкасније наредног радног дана од последњег радног дана кад је обављао мењачке послове на свим мењачким местима и да доказ о томе, заједно са обавештењем поднесе Народној банци Србије.

Када и даље постоје разлози због којих је овлашћени мењач привремено престао да обавља мењачке послове - овлашћени мењач је дужан да:

  • у року од два радна дана од истека рока за који је доставио обавештење о привременом престанку обављања мењачких послова, обавести Народну банку Србије и банку с којом има закључен уговор о продужењу периода привременог престанка обављања мењачких послова;
  • у обавештењу Народној банци Србије, наведе период продужења привременог престанка обављања мењачких послова и разлоге за то продужење.

Истог дана када је наставио да обавља мењачке послове овлашћени мењач је дужан да о томе обавести Народну банку Србије, као и банку с којом има закључен уговор.

Ако након истека периода привременог престанка из обавештења о привременом престанку или обавештења о продужењу тог периода овлашћени мењач не настави да обавља мењачке послове, односно ако овлашћени мењач не достави обавештење о продужењу привременог престанка, дужан је да Народној банци Србије поднесе захтев за трајни престанак обављања мењачких послова на једном или више мењачких места у складу са одредбама тачке 41. Одлуке.

Ако након истека периода привременог престанка из обавештења о привременом престанку или обавештења о продужењу тог периода овлашћени мењач не настави да обавља мењачке послове на једном, више или свим банкоматима, односно ако овлашћени мењач не достави обавештење о продужењу привременог престанка дужан је да поступи у складу с тачком 5. став 4. ове одлуке.

У супротном, Народна банка Србије доноси решење о одузимању овлашћења за обављање мењачких послова на једном или више мењачких места у складу са законом и Одлуком.

Обрасци:

  1. Обавештење о привременом престанку обављања мењачких послова
  2. Обавештење о продужењу периода привременог престанка обављања мењачких послова
  3. Обавештење о наставку обављања мењачких послова након привременог прекида