Добијање овлашћења за обављање мењачких послова услед промене адресе мењачког места - пресељења

Уз захтев за добијање овлашћења за обављање мењачких послова услед промене адресе мењачког места – пресељења, доставља се следећа документација:

  1. доказ о упису у регистар код надлежног органа (решење Агенције за привредне регистре);
  2. анекс закљученог уговора с банком/банкама о обављању мењачких послова;
  3. доказ, не старији од шест месеци, да власник, односно оснивач привредног субјекта, односно директор / члан управног одбора и/или друго одговорно лице привредног субјекта, односно директор / члан управног одбора и/или друго одговорно лице оснивача привредног субјекта нису правноснажно осуђени за кривична дела против привреде, имовине, живота и тела, јавног реда и мира, службене дужности и правног саобраћаја, за кривична дела прања новца и финансирања тероризма и/или за друго кривично дело које их чини неподобним у вези са обављањем мењачких послова (уверење/потврда Министарства унутрашњих послова да то лице није правноснажно осуђивано за поменута кривична дела);
  4. подаци о радницима који ће непосредно обављати мењачке послове, укључујући и идентификационе бројеве цертификата за обављање мењачких послова за ове раднике, уз фото-копију личне карте односно очитану личну карту (ако рад настављају радници који су већ пријављени Народној банци Србије, потребно је да се достави списак радника с подацима, а ако овлашћени мењач пријављује нове раднике, потребно је да достави и прописану документацију);
  5. доказ о основу коришћења пословног простора за обављање мењачких послова;
  6. изјава о поседовању опреме за обављање мењачких послова и обавештење о радном времену, као и о времену коришћења одмора у току рада;
  7. доказ о уплаћеној накнади за решавање по захтеву за издавање овлашћења за обављање мењачких послова у износу од 16.400 динара у складу са Одлуком о јединственој тарифи по којој Народна банка Србије наплаћује накнаду за извршене услуге тарифни број 2. тарифни став 24. те одлуке, на рачун Народне банке Србије – Сектора за девизне послове и кредитне односе са иностранством, бр. 980-737-56, с позивом на број 9-020024-МБР;
  8. доказ о уплати републичке административне таксе из тарифног броја 1. и 9. Одељак А Тарифе републичких административних такси Закона о републичким административним таксама у износу од 1.040 динара, број рачуна 840-742221843-57, модел 97, с позивом на број који се може пронаћи на линку (Потребно је да у табели Списак општина, градова, аутономних покрајина и републике са шифрама трезора и надлежним организационим јединицама Управе за трезор, који се отвара притиском на горњи линк, привредни субјект у колони 2. пронађе општину/град у којој има седиште и да из колоне 4. унесе припадајућу шифру са контролним бројем у поље Позив на број).

Народна банка Србије препоручује да овлашћени мењач уплати накнаду за услуге у вези са обављањем мењачких послова за добијање овлашћења (из тачке 6) истога дана када Народној банци Србије поднeсе захтев за добијање овлашћења за обављање мењачких послова услед промене адресе мењачког места – пресељења с прописаном документацијом.

Образац: