Достављање годишњих извештаја у вези са СПН и ФТ

Обавештење овлашћеним мењачима и јавном поштанском оператору о обавези сачињавања и достављања Годишњег извештаја за 2023. годину о извршеној унутрашњој контроли и предузетим мерама након те контроле

Правилником о методологији за извршавање послова у складу са Законом о спречавању прања новца и финансирања тероризма („Службени гласник РС”, бр. 80/2020 и 18/2022), чланом 10. прописано је да је обвезник дужан да сачини годишњи извештај о извршеној унутрашњој контроли и предузетим мерама након те контроле, и то најкасније до 15. марта текуће године за претходну годину, и да га достави Управи за спречавање прања новца и органима који врше надзор над применом Закона, на њихов захтев, у року од три дана од дана подношења тог захтева.

Такође, Одлуком о смерницама за примену одредаба Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма за обвезнике над којима Народна банка Србије врши надзор („Службени гласник РС”, бр. 13/2018, 103/2018, 57/2019, 137/2020 и 49/2021), тачком 50. ставом 6. прописано је да је обвезник дужан да сачини годишњи извештај о извршеној унутрашњој контроли и предузетим мерама након те контроле, најкасније до 15. марта текуће године за претходну годину, и да га достави Народној банци Србије, на њен захтев, у року од три дана од дана подношења тог захтева.

С тим у вези, Народна банка Србије позива јавног поштанског оператора и овлашћене мењаче да своје годишње извештаје о извршеној унутрашњој контроли и предузетим мерама након те контроле, у складу с наведеним прописима, сачине најкасније до 15. марта 2024. године за 2023. годину и доставе их Народној банци Србије електронским путем, најкасније до 20. марта 2024. године до краја дана, искључиво у форми ексел табеле (линк на крају текста), на имејл upitnik.menjackiposlovi@nbs.rs.

Годишњи извештај, који је обвезник дужан да достави на захтев органа који га надзиру, у року од три дана од пријема захтева, садржи следеће податке:

 1. број пријављених готовинских трансакција у износу од 15.000 евра или више у динарској противвредности;
 2. број пријављених трансакција или лица за које се сумња да су у вези с прањем новца или финансирањем тероризма;
 3. број трансакција или лица за које се сумња да су у вези с прањем новца или финансирањем тероризма који су пријављени овлашћеном лицу од стране запослених код обвезника, а нису пријављени Управи;
 4. број успостављених пословних односа код којих је идентитет странке утврђен на основу квалификованог електронског цертификата странке, као и број пословних односа успостављених преко пуномоћника;
 5. учесталост коришћења појединачних показатеља за препознавање сумњивих трансакција код пријављивања трансакција овлашћеном лицу од стране запослених код обвезника;
 6. број унутрашњих контрола извршених на основу овог правилника, као и налази унутрашње контроле (број уочених и исправљених грешака, опис уочених грешака итд.);
 7. мере предузете на основу извршених унутрашњих контрола;
 8. податке о извршеној унутрашњој контроли информационих технологија коришћених у примени одредаба Закона (обезбеђивање заштите података који се преносе електронским путем, чување података о странкама и трансакцијама у централизованој бази података);
 9. податке о садржини програма обуке о откривању и спречавању прања новца и финансирања тероризма, месту и лицима која су извршила програме обуке, броју запослених који су похађали обуку, као и процену потреба за даље обучавање и усавршавање запослених;
 10. податке о предузетим мерама за чување података који су означени као тајни;
 11. број успостављених пословних односа код којих је трећем лицу поверено вршење појединих радњи и мера познавања и праћења странке.

Информације о достављању годишњих извештаја у вези са спречавањем прања новца и финансирања тероризма можете добити на телефоне 011/333-7991 и 011/333-7749.