Шта је финансијски лизинг

Посао финансијског лизинга посматран у ширем историјском контексту налази свој корен у уговору о закупу, на који и данас умногоме подсећа. Настао из наизглед непомирљиве потребе произвођача скупих основних средстава да ова продају, и лица код којих се јављала потреба за употребом ових средстава, но која нису располагала потребним финансијским капацитетима за њихово прибављање, лизинг и данас служи као средство за превазилажење проблема финансирања. Упркос својој дугој историји (неки налазе корене лизинга још у Старом Египту), лизинг индустрија је облик у коме је данас познајемо стекла тек педесетих година двадесетог века у САД.

На територији Србије, посао финансијског лизинга правно је регулисан одредбама Закона о финансијском лизингу („Сл. гласник РС“, бр. 55/2003, 61/2005, 31/2011 и 99/2011), донетог у мају 2003. године, чиме је створен законски оквир за развој ове активности. Измене и допуне овог закона, којима је Народна банка Србије одређена као институција која издаје дозволе за обављање послова финансијског лизинга, даје сагласност на именовање органа управљања, врши надзор над пословањем давалаца финансијског лизинга и предузима корективне мере, донете су у јулу 2005. године.

Појам финансијског лизинга

Посао финансијског лизинга је посао финансијског посредовања  који обавља давалац лизинга и који подразумева да давалац лизинга, задржавајући право својине над предметом лизинга, на примаоца лизинга преноси на одређени временски период, овлашћење држања и коришћења предмета лизинга, са свом ризицима и свим користима повезаним са правом својине, а прималац му за то плаћа лизинг накнаду, уколико је испуњен најмање један од следећих услова:

 • предмет лизинга је одређен од стране примаоца лизинга,
 • право својине над предметом лизинга се преноси са даваоца на примаоца лизинга истеком рока на који је закључен уговор и по извршеној исплати укупно уговореног износа лизинг накнаде,
 • прималац лизинга има уговорено право опције откупа предмета лизинга по извршеној исплати укупно уговореног износа лизинг накнаде,
 • прималац лизинга има право да продужи рок трајања уговора о лизингу,
 • период на који се закључује уговор о лизингу одговара периоду у коме се амортизује целина или најбитнији део предмета лизинга.

Предмет финансијског лизинга

Предмет финансијског лизинга је покретна непотрошна ствар (опрема, постројења возила и сл.) и непокретна ствар која може бити предмет права својине у смислу у смислу закона који уређује својинско-правне односе.

Карактеристике финансијског лизинга

Финансијски лизинг представља један од начина финансирања улагања у основна средства, односно покретна непотрошна добра, те се јавља као алтернатива сопственим средствима, банкарским кредитима и задуживању путем емитовања дужничких хартија од вредности. Овај облик финансирања се често пореди са банкарским кредитима, јер су по неким карактеристикама слични (отплата у унапред одређеним ратама, камата, начин књиговодственог евидентирања...). Међутим, битне карактеристике финансијског лизинга које га суштински одређују у односу на остале видове финансирања су:

 • финансирање се увек одобрава за тачно одређен предмет,
 • набавку предмета врши давалац лизинга, а не прималац лизинга,
 • давалац лизинга је власник предмета током целог периода уговора о лизингу,
 • предмет лизинга уједно представља и средство обезбеђења наплате, због чега даваоци лизинга често не захтевају друга средства обезбеђења,
 • давалац лизинга има пуну заштиту у случају пропасти или оштећења предмета (осигурање предмета), неплаћања лизинг накнаде (повраћај предмета лизинга по посебном поступку), стечаја или ликвидације примаоца лизинга (излучно право).

Предности финансијског лизинга

Најзначајнији подстицаји примаоцима финансијског лизинга приликом опредељивања за овај облик финансирања јесу:

 • финансирање – кључна предност финансијског лизинга у односу на друге видове финансирања проистиче из чињенице да је давалац лизинга формално-правни власник предмета лизинга током трајања уговора о лизингу, што му омогућује предузимање већег ризика у смислу кредитне способности потенцијалног клијента. Из тог разлога је овакав вид финансирања погодан за новооснована, мала и средња предузећа, предузетнике и све кориснике са слабијом кредитном способношћу, односно кориснике који не располажу средствима која би могли да понуде на име обезбеђења кредита. Давалац лизинга доноси одлуку о одобравању финансирања не само на основу кредитне способности корисника (што је доминантан фактор при одлучивању о одобравању банкарског кредита и одређивању средстава обезбеђења која банке захтевају) већ и на основу процене степена утрживости предмета лизинга, односно могућности да се предмет лако и по реалној цени прода на тржишту;
 • једноставнија процедура – процедура одобрења финансирања је у случају финансијског лизинга најчешће краћа у односу на традиционалне видове финансирања. Разлог томе је што се додатна средства обезбеђења (нпр. хипотеке) најчешће не захтевају, а даваоци лизинга често имају успостављену пословну сарадњу са испоручиоцима предмета лизинга. Све наведено доводи до укупног смањења трансакционих трошкова;
 • специјализација и искуство давалаца лизинга – додатна предност финансијског лизинга, нарочито у повољнијим условима, на основу сарадње са испоручиоцем предмета лизинга и промета који испоручилац остварује преко њега. Поред тога, давалац и прималац лизинга могу да, у склопу овог аранжмана, уговоре и услуге одржавања, сервисирања, замене делова, техничко-технолошког унапређења, обучавања особља примаоца лизинга за коришћење предмета лизинга и сл.

Права и обавезе учесника у послу финансијског лизинга

Давалац лизинга има следећа права, обавезе и одговорности:

 • обавезу прибављања предмета лизинга према спецификацији примаоца лизинга,
 • одговорност према примаоцу лизинга за штету проузроковану предметом лизинга, у случају да је прималац лизинга штету претрпео услед тога што се ослонио на стручност даваоца лизинга или ако је давалац лизинга имао учешћа у избору испоручиоца или спецификацији предмета лизинга, ако друкчије није уговорено,
 • одговорност према примаоцу лизинга за правне недостатке предмета лизинга (уколико треће лице полаже неко право на предмету лизинга  које примаоцу лизинга искључује, умањује или ограничава неометану државину предмета) и одговорност према примаоцу лизинга за претрпљену штету по том основу,
 • право на раскид уговора уколико прималац лизинга не плаћа уговорену накнаду, прво на повраћај предмета лизинга и накнаду претрпљене штете по том основу,
 • право на пренос права својине на предмету лизинга на другог даваоца, при чему овај ступа на место даваоца лизинга, те права и обавезе из уговора о лизингу  настају између њега и примаоца лизинга,
 • право на издвајање предмета лизинга у државину у случају неплаћања лизинг накнаде – суд је дужан да у року од три дана од дана подношења захтева донесе решење о одузимању предмета лизинга од примаоца лизинга, а поступак одузимања предмета лизинга спроводи се у року од три дана од дана доношења тог решења.

Примаоци лизинга имају следећа права, обавезе и одговорности:

 • обавезу преузимања предмета лизинга на начин, у време и на месту предвиђеном уговором,
 • право на раскид уговора о финансијском лизингу уколико предмет није испоручен у складу са уговором (ако испоручилац предмет не испоручи, испоручи са доцњом или ако предмет или материјални недостатак), право на накнаду штете по том основу и прво на обустављање исплате накнаде до испоруке која је у свему у складу са уговором о лизингу, а у случају раскида уговора по овом основу и право на повраћај накнаде коју је платио у складу са уговором о лизингу, умањену за износ који представља накнаду за корист коју је прималац лизинга имао од предмета лизинга,
 • одговорност за штету проузроковану коришћењем предмета лизинга,
 • обавезу одржавања предмета лизинга,
 • обавезу плаћања лизинг накнаде,
 • одговорност за случајну пропаст или оштећење предмета лизинга од момента преузимања предмета,
 • обавезу осигурања предмета лизинга.

Испоручиоци предмета лизинга имају следећа права, обавезе и одговорности:

 • обавезу испоруке предмета лизинга примаоцу лизинга на начин, у време и на месту који су предвиђени уговором о испоруци, у исправном стању и са свим припацима,
 • одговорност према примаоцу лизинга за материјалне недостатке предмета лизинга.

Процедура финансирања путем финансијског лизинга

Финансирање путем финансијског лизинга прате следеће фазе:

 • избор предмета финансијског лизинга и прибављање понуде испоручиоца,
 • предаја понуде испоручиоца предмета уз захтев за финансирање даваоцу лизинга, сачињавање понуде за финансирање од стране даваоца лизинга (информативна понуда) или од стране испоручиоца предмета лизинга,
 • подношење потребне документације даваоцу лизинга,
 • одобрење захтева,
 • потписивање уговора са даваоцем финансијског лизинга,
 • уплата учешћа и других трошкова предвиђених уговором,
 • преузимање предмета лизинга од испоручиоца,
 • отплата рате лизинг накнаде.

Регистар финансијског лизинга

Регистар финансијског лизинга је јавни регистар у који се, у складу са Законом о финансијском лизингу, уписују подаци о уговорима о лизингу закљученим између физичких и правних лица.

Поред Закона о финансијском лизингу, материја која регулише регистар финансијског лизинга уређена је и Законом о Агенцији за привредне регистре („Сл. гласник РС“, бр. 55/2004, 111/2011 и 99/2011), односно Законом о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре („Сл. гласник РС“, бр. 99/2011 и 83/2014).