Основни показатељи пословања банака

Основни показатељи пословања банака регулисани су следећим прописима:

У овом тексту дате су само основне информације садржане у наведеној регулативи.

Банка је дужна да у свом пословању обезбеди да висина њеног капиталa ни у једном тренутку не буде мања од динарске противвредности износа од 10.000.000 евра, према званичном средњем курсу Народне банке Србије на дан обрачуна.

Банка је дужна да, у сваком тренутку, одржава капитал на нивоу који је потребан за покриће свих ризика којима је банка изложена или може бити изложена у свом пословању, а најмање у висини потребној за одржавање прописаних показатеља адекватности капитала, односно увећаних показатеља – ако јој је Народна банка Србије одредила показатеље адекватности капитала веће од прописаних (када је контролом бонитета и законитости пословања банке утврдила да је то потребно ради стабилног и сигурног пословања банке, односно испуњења њених обавеза према повериоцима).

Банка је дужна да обрачунава следеће показатеље и у сваком тренутку их одржава на нивоима који нису нижи од прописаних:

 • показатељ адекватности основног акцијског капитала банке, који представља процентуално изражен однос основног акцијског капитала и ризичне активе банке – 4,5%;
 • показатељ адекватности основног капитала банке, који представља процентуално изражен однос основног капитала и ризичне активе банке – 6%;
 • показатељ адекватности (укупног) капитала банке, који представља процентуално изражен однос капитала и ризичне активе банке – 8%.

Велика изложеност банке према једном лицу или групи повезаних лица јесте изложеност која износи најмање 10% капитала банке, а изложеност банке према једном лицу или групи повезаних лица не сме прећи 25% капитала банке.

Улагање банке у једно лице које није лице у финансијском сектору не сме прећи 10% капитала банке;

Укупна улагања банке у лица која нису лица у финансијском сектору, као и у основна средства и инвестиционе некретнине банке, не смеју прећи 60% капитала банке.

Банка је дужна да ниво ликвидности одржава тако да:

 • показатељ ликвидности:
  • износи најмање 1,0 кад је обрачунат као просек показатеља ликвидности за све радне дане у месецу,
  • не буде мањи од 0,9 дуже од три узастопна радна дана,
  • износи најмање 0,8 кад је обрачунат за један радни дан;
 • ужи показатељ ликвидности:
  • износи најмање 0,7 кад је обрачунат као просек показатеља ликвидности за све радне дане у месецу,
  • не буде мањи од 0,6 дуже од три узастопна радна дана,
  • износи најмање 0,5 кад је обрачунат за један радни дан.

Банка је дужна да одржава показатељ девизног ризика на крају сваког радног дана тако да не буде већи од 20%.

Банка је дужна да показатељ покрића ликвидном активом, збирно у свим валутама, одржава на нивоу који није нижи од 100% (банка је дужна да до 31. децембра 2017. године показатељ покрића ликвидном активом, збирно у свим валутама, одржава на нивоу који није нижи од 80%, а након тога је дужна да тај показатељ одржава на нивоу који није нижи од 100%).