Мере за очување стабилности финансијског сектора - одлука Народне банке Србије у вези с кредитима индексираним у страној валути

Народна банка Србије, као централна институција која је одговорна за стабилност финансијског система и заштиту корисника финансијских услуга, донела је Одлуку о мерама за очување стабилности финансијског система у вези с кредитима индексираним у страној валути. Одлука је донета ради очувања и јачања стабилности финансијског система Републике Србије, адекватнијег управљања ризицима банака, као и ради боље заштите корисника финансијских услуга, који су примарно погођени негативним последицама актуелних кретања на међународним девизним тржиштима.

Калкулатори

Калкулација сходно тачки 2. Одлуке о мерама за очување стабилности финансијског система у вези с кредитима индексираним у страној валути, према којој је банка дужна да за сваки појединачни уговор о кредиту у отплати који је закључила с корисником пре почетка примене Закона о заштити корисника финансијских услуга („Службени гласник РС”, бр. 36/2011), без обзира на страну валуту у којој је овај кредит индексиран, утврди укупан износ новчаних средстава који је наплатила по основу повећања неодредивих елемената променљиве каматне стопе (нпр. промена каматне стопе у складу са актима пословне политике, општим условима пословања или промењеним тржишним условима), и то у периоду од једностраног повећања каматне стопе до почетка примене тог закона.

  • Калкулатор за израчунавање износа новчаних средстава који су банке наплатиле по основу повећања неодредивих елемената променљиве каматне стопе, у периоду од једностраног повећања каматне стопе до почетка примене Закона о заштити корисника финансијских услуга.

 ***

Калкулације на основу понуђених модела које су банке, сходно тачки 3. став 1. Одлуке о мерама за очување стабилности финансијског система у вези с кредитима индексираним у страној валути, дужне да понуде корисницима стамбених кредита индексираних у швајцарским францима ради закључења анекса уговора.

  • Модел 1: конверзија кредита индексираног у швајцарским францима у кредит индексиран у еврима по курсу повољнијем за 5%, уз даљу примену каматне стопе коју банка примењује на кредите индексиране у еврима, уз додатну могућност продужења рока отплате кредита, у складу са захтевом корисника, најдуже за пет година;
  • Модел 2: конверзија кредита индексираног у швајцарским францима у кредит индексиран у еврима, уз снижавање каматне стопе коју банка примењује на кредите индексиране у еврима на годишњем нивоу за 1 процентни поен, при чему не мора бити нижа од 3%, такође уз додатну могућност продужења рока отплате кредита, у складу са захтевом корисника, најдуже за пет година;
  • Модел 3: кредит остаје индексиран у швајцарским францима, али се каматна стопа на годишњем нивоу снижава за 1 процентни поен, при чему не мора бити нижа од 3%, такође уз додатну могућност продужења рока отплате кредита, у складу са захтевом корисника, најдуже за пет година;
  • Модел 4: кредит остаје индексиран у швајцарским францима, али се износ месечне рате изражен у швајцарским францима снижава за 20% уговореног износа у периоду од 36 месеци од дана закључења анекса уговора, а укупан износ за који су месечни ануитети умањени отплаћује се у 12 једнаких месечних рата након истека првобитног рока доспећа кредита. На потраживања чија би наплата била одложена у складу са овим моделом банка не би обрачунавала нити наплаћивала камату.

Препоруке Народне банке Србије у вези с кредитима у швајцарским францима и променљивим маржама  од 31. маја 2013.

Народна банка Србије објавила је препоруке банкама које се односе на стамбене кредите индексиране у швајцарским францима и примену променљиве марже пре почетка примене Закона о заштити корисника финансијских услуга.