Извештаји и анализе

Ради обезбеђивања транспарентности пословања банкарског сектора у Србији и бољег увида у финансијски положај, структуру и стабилност овог сектора и у жељи да представи активности и резултате рада централне банке у области контроле банака, Сектор за контролу пословања банака Народне банке Србије тромесечно објављује извештаје за банкарски сектор.

Банкарски сектор у Србији - тромесечни извештаји 

Последње издање - IV тромесечје 2019

 

(Први извештај је за IV тромесечје 2004.)

Архива

Статистички анекс

Последње издање - IV тромесечјe 2019

Од IV тромесечја 2014. Статистички анекс, који је био у саставу извештаја, објављује се у excel формату.

Архива

Анализа одговора на упитнике достављене банкама о њиховим активностима из области спречавања прања новца 

Почев од 2018. године, Анализа одговора банака на достављени упитник о активностима из области управљања ризиком од прања новца и финансирања тероризма ће се објављивати једанпут годишње и обухватаће период јануар-децембар претходне године.

Извештавање до марта 2018. године

Закључно са 2012, Анализа I обухвата период јануар–јун, а Анализа II период јул–децембар текуће године. Почев од 2013, Анализа I обухвата период октобар претходне године – март текуће године, а Анализа II период април–септембар текуће године.