Извештај о монетарној политици

Народна банка Србије, најкасније до 30. јуна наредне године, подноси Народној скупштини годишњи извештај о монетарној политици, уз образложење свих фактора који су утицали на спровођење те политике. Најкасније до 30. септембра текуће године, Народна банка Србије подноси Народној скупштини полугодишњи извештај о монетарној политици.

Извештаји о монетарној политици садрже податке и анализе о стратегији монетарне политике, макроекономским кретањима (међународно окружење, платнобилансна кретања, инвестициони положај земље, спољни дуг, кретање монетарних агрегата, кретање цена, кретање зарада и запослености и друга макроекономска кретања), о утврђеној и спроведеној монетарној политици (утврђени и остварени циљеви монетарне политике, примењени инструменти и мере монетарне политике и друга питања у вези с монетарном политиком), као и о планираној монетарној политици.

mp_small

Последње издање: Годишњи извештај о монетарној политици – 2023.