Монетарна политика

У складу са Законом о Народној банци Србије, основни циљ Народнe банкe Србијe jeсте постизање и одржавање стабилности цена, чиме се доприноси очувању стабилности финансијског система и одрживом економском расту. Ради остваривања стабилности цена, Народна банка Србије спроводи режим циљања инфлације. Циљ монетарне политике изражен је нумерички – као годишња процентуална промена индекса потрошачких цена – и за период до краја 2023. године износи 3,0%, уз дозвољено одступање од ± 1,5 п. п.

Референтна каматна стопа је основни инструмент монетарне политике у режиму циљања инфлације. Остали монетарни инструменти, укључујући интервенције на девизном тржишту, имају помоћну улогу. Ову каматну стопу Народна банка Србије примењује у спровођењу главних операција на отвореном тржишту (тренутно у спровођењу реверзних репо трансакција, односно репо трансакција продаје хартија од вредности, с роком доспећа трансакције од једне недеље). Она представља оперативни циљ за краткорочне каматне стопе на тржишту новца. Њена улога као оперативног циља је подржана коридором каматних стопа на депозитне и кредитне олакшице и другим операцијама на отвореном тржишту.

Остали инструменти монетарне политике Народне банке Србије имају помоћну улогу – доприносе несметаној трансмисији утицаја референтне каматне стопе на тржиште, као и развоју финансијских тржишта. Ти инструменти су: oперације на отвореном тржишту, oбавезна резерва, кредитне и депозитне олакшице (сталне олакшице) и интервенције на девизном тржишту.

 

Вести и саопштења

Датум:
12.07.2024.
Извор:
Кабинет гувернера
Датум:
11.07.2024.
Извор:
Кабинет гувернера
Датум:
13.06.2024.
Извор:
Кабинет гувернера
Датум:
12.06.2024.
Извор:
Кабинет гувернера
Датум:
20.05.2024.
Извор:
Сектор за економска истраживања и статистику
Датум:
14.05.2024.
Извор:
Кабинет гувернера
Датум:
13.05.2024.
Извор:
Кабинет гувернера
Датум:
10.05.2024.
Извор:
Кабинет гувернера