06.06.2022.

Банке да покажу одговорност и процене оправданост повећања цена накнада и услуга

Народна банка Србије очекује од банака у Србији да спроводе одрживу и одговорну пословну политику, која подразумева унапређивање депозитних послова и очување односно увећање базе депонената и клијената, као и да оцене оправданост повећања цена одређених накнада и услуга.

Анализом раста профитабилности банкарског сектора Републике Србије у односу на исти период претходне године, утврђено је да је на нивоу банкарског сектора повећан приход по основу накнада и провизија, пре свега у вези с пружањем платних услуга..

Подсећамо да је Законом о платним услугама предвиђено да пружалац платних услуга има обавезу да на јасан, разумљив и транспарентан начин информише кориснике платних услуга о накнадама које им наплаћује за пружене услуге. Упркос томе што је начин привлачења односно задржавања клијената у домену пословне политике банке, са аспекта очувања финансијске стабилности, користимо прилику да укажемо на то да понекад наизглед краткорочна добит може да се одрази негативно на пословање банке у виду дугорочног смањења базе клијената банака.

Народна банка Србије ће, као и до сада, у оквиру својих законом прописаних надлежности, доносити прописе и контролисати бонитет и законитост пословања банака и других пружалаца платних услуга. С тим у вези, Народна банка Србије ће надзирати да ли се банке придржавају, између осталог, одредаба уговора закључених с клијентима, као и да ли послују у складу с постојећим прописима, пословном политиком, интерним правилима и процедурама, које морају бити у складу са императивним прописима. У том смислу, као институција надлежна за очување и јачање стабилности финансијског система, Народна банка Србије неће дозволити да се на било који начин наруши постигнута финансијска стабилност и угрози систем штедње у нашој земљи.

Свесна значаја овог питања за грађане, Народна банка Србије од марта 2019. године објављује преглед накнада пружалаца платних услуга за наведене услуге на својој интернет презентацији, помоћу којег се може видети колика је висина накнада за најчешће коришћене услуге повезане с платним рачуном код различитих пружалаца.

Детаљније информације о накнадама које пружаоци платних услуга наплаћују доступне су у тарифи накнада пружалаца платних услуга.

Поред тога, Народна банка Србије одређеним регулаторним активностима настоји да повећа мобилност клијената како би клијенти могли да врло лако пређу у другу банку. Наиме, корисници могу веома једноставно да промене банку, одласком у нову банку, од које могу да захтевају услугу промене платног рачуна, као и услугу рефинансирања свих обавеза у претходној банци. Нова банка у којој отварају рачун дужна је да предузме све активности које су потребне да се затвори рачун и измире све обавезе у старој банци. И у наредном периоду Народна банка Србије ће, у складу са надлежностима, наставити да поједностављује промену банке, односно да подстиче и промовише мобилност клијената.

Кабинет гувернера