16.07.2021.

Резултати јунске анкете о инфлационим очекивањима

Краткорочна и средњорочна инфлациона очекивања финансијског сектора и привреде, према резултатима јунске анкете, крећу се у границама циља (3 ± 1,5%).

Инфлациона очекивања финансијског сектора за годину дана унапред у јуну су се нашла на циљаних 3,0%, док су очекивања привредника остала на нивоу из маја од 2,0%.

Када је реч о инфлационим очекивањима за две и три године унапред, она се код финансијског сектора, слично краткорочним, крећу око централне вредности циља Народне банке Србије од 3,0%, док су очекивања привредника нешто нижа и износе 2,0%.
Постигнута усидреност инфлационих очекивања доприноси повећању ефикасности монетарне политике у одржавању ниске, стабилне и предвидиве инфлације у средњем року, што је један од неопходних предуслова одрживог привредног раста.

Ради транспарентне комуникације с јавношћу, Народна банка Србије од маја 2015. редовно месечно извештава о инфлационим очекивањима финансијског сектора, привреде, синдиката и становништва. Извештај о резултатима анкете о инфлационим очекивањима и пратећи материјали (временске серије, методологија истраживања и анкетни упитник) доступни су на интернет страници Народне банке Србије у одељку Публикације.

Кабинет гувернера