23.04.2021.

Истина пре и изнад свега – Народна банка Србије категорично одбацује наводе адвокатске канцеларије „БДК”

У вези с текстом објављеним на интернет страници адвокатске канцеларије „БДК”, у коме се на нетачан начин коментарише мишљење Народне банке Србије да није могуће залагање новчаног потраживања које један резидент (лице А) има према другом резиденту (лице Б), у корист заложног повериоца нерезидента (лице В), које је објављено на интернет страници Народне банке Србије, указујемо на следеће:

Цитирано мишљење Народне банке Србије није дато у контексту давања средстава обезбеђења по кредитним пословима са иностранством, док се текст адвокатске канцеларије „БДК” односи управо на залогу по кредитном послу са иностранством. Уз то, погрешно се наводи да се ради о новом рестриктивном ставу Народне банке Србије који је у супротности с дугогодишњом праксом обезбеђивања прекограничног финансирања на тржишту.

Шта је истина? Резиденти – правна лица могу слободно да дају средства обезбеђења по кредитном задужењу у иностранству, као што је прописано члановима 18. и 23. Закона о девизном пословању. С тим у вези, резидент може да успостави средство обезбеђења по кредитном задужењу у корист нерезидента на својој имовини, укључујући и своја потраживања према резидентима или нерезидентима. Будући да се средства обезбеђења по кредитном задужењу у иностранству активирају само када дужник не измирује доспеле обавезе, у случају активирања залоге на потраживању резидента – дужника према другом резиденту не би се повећао спољни дуг, с обзиром на то да би се на тај начин измирио постојећи дуг према иностранству по кредитном, тј. капиталном послу.

Народна банка Србије категорично одбацује наводе адвокатске канцеларије „БДК”, а да јој притом није јасно шта је њихов мотив да се јавност доведе у заблуду. Сваким својим прописом, одлуком и активношћу Народна банка Србије доприноси монетарној и финансијској стабилности наше земље и подржaвa њен здрав и одржив економски развој. То је истина.

Кабинет гувернера