17.09.2020.

Резултати августовске анкете о инфлационим очекивањима

Према резултатима августовске анкете, краткорочна и средњорочна инфлациона очекивања финансијског сектора и привреде крећу се у границама циља (3 ± 1,5%).

Инфлациона очекивања финансијског сектора за годину дана унапред незнатно су виша него у претходној анкети и износе 2,1%. Инфлациона очекивања представника привреде за годину дана унапред остала су непромењена у односу на јул и износе 1,5%.

Када је реч о средњорочним инфлационим очекивањима, она су код финансијског сектора нешто виша него у претходној анкети и износе 2,4%, док су очекивања привредника остала непромењена у односу на јул и износе 1,5%.

Постигнута усидреност инфлационих очекивања доприноси повећању ефикасности монетарне политике у одржавању ниске, стабилне и предвидиве инфлације у средњем року, што је један од неопходних предуслова одрживог привредног раста.

Ради транспарентне комуникације с јавношћу, Народна банка Србије од маја 2015. редовно месечно извештава о инфлационим очекивањима финансијског сектора, привреде, синдиката и становништва.

Извештај о резултатима анкете о инфлационим очекивањима и пратећи материјали (методологија истраживања и анкетни упитник) доступни су на веб-страници Народне банке Србије у одељку Публикације, а одговарајуће временске серије у одељку Статистика.


Кабинет гувернера