15.09.2020.

Стопа контрацикличног заштитног слоја капитала за Републику Србију задржана на непромењеном нивоу

Извршни одбор Народне банке Србије, на седници одржаној 10. септембра 2020. године, одлучио је да стопу контрацикличног заштитног слоја капитала за Републику Србију задржи на нивоу од 0%, ради ублажавања потенцијалних негативних последица пандемије на услове финансирања привреде и становништва.

У оквиру своје надлежности да утврђује мере и активности за очување и јачање стабилности финансијског система, а на основу Одлуке о адекватности капитала банке („Службени гласник РС”, бр. 103/2016, 103/2018, 88/2019, 67/2020 и 98/2020), Народна банка Србије на тромесечном нивоу обрачунава референтни показатељ на основу којег утврђује стопу контрацикличног заштитног слоја капитала за Републику Србију.

Обрачун референтног показатеља заснива се на одступању међусобног односа укупних кредита и бруто домаћег производа од његовог дугорочног тренда. На основу података из јуна 2020. године, учешће укупних кредита у бруто домаћем производу износило је 82,8%, док је оцењена вредност одступања овог учешћа износила –0,7 процентних поена, што је, иако указује на тренд раста, и даље испод свог дугорочног тренда.
 
Додатне информације о контрацикличном заштитном слоју капитала и образложење налазе се на интернет презентацији Народне банке Србије, у делу Финансијска стабилност, Заштитни слојеви капитала.


Сектор за финансијску стабилност