18.08.2020.

Нови сет мера Народне банке Србије – грађанима олакшан приступ финансирању

Извршни одбор Народне банке Србије усвојио је на ванредној седници одржаној 17. августа Одлуку о привременим мерама за банке у циљу олакшавања приступа финансирању физичким лицима, којом су за грађане створени услови за олакшан приступ финансијским средствима.

Прописана су три сета мера привременог карактера које треба становништву да омогуће лакши приступ стамбеним кредитима, а тиме и подрже привреду, конкретније грађевинску индустрију, путем бржег обрта средстава, затим могућност продужетка рока отплате стамбених кредита на највише пет година и привремено олакшавање процедуре за приступ становништва краткорочним динарским кредитима до одређеног износа. 

Одлука има за циљ подстицање будућег привредног раста и спречавање потенцијалних негативних ефеката пандемије вируса корона на становништво и привреду, уз очување финансијске стабилности.

Прва мера односи се на одобравање нових стамбених кредита из новоградње становништву. Омогућавањем лакшег приступа стамбеним кредитима подржава се и грађевинска индустрија као замајац привредне активности, бржим обртом финансијских средстава и одржавањем раста у тој привредној грани.

Предмет стамбеног кредитирања путем новоусвојеног преференцијалног третмана, поред потпуно изграђених станова, могу бити и:

  • стамбени објекти у изградњи без обзира на степен завршености ако је реч о пројектном финансирању банке код којих је Грађевинска дирекција Србије носилац грађевинске дозволе или су у оквиру мера подршке државе одређеним категоријама физичких лица;
  • стамбени објекти у изградњи који су најмање 60% завршени ако је реч о пројектном финансирању друге банке или о пројекту инвеститора правног лица.

До сада минимални степен изграђености објекта чију је куповину било могуће финансирати стамбеним кредитима банака износио је 80%, а наведеном мером банке су подстакнуте да одобравају стамбене кредите не чекајући завршетак стамбеног објекта у целости или у највећој мери. При томе, јасно су дефинисани критеријуми које и само финансирање, односно инвеститор и објекат у изградњи морају испунити да би се применио овај третман. Како би се обезбедила средства за ове намене, предвиђено је да банке могу део средстава у форми капитала, односно одређене заштитне слојеве капитала које иначе издвајају користити за финансирање овог облика кредитирања. Овом одлуком додатно се подржавају и претходни програми у вези с куповином првог стана, тако што се и за новоодобрене кредите из ове категорије омогућава преференцијални третман.

Друга мера је усмерена на олакшавање услова отплате стамбених кредита грађанима, нарочито онима који ће се потенцијално суочити са смањеним или неизвесним примањима у наредном периоду, као и према грађанима који своје обавезе желе да измире у дужем року од првобитно планираног. Банкама се омогућава да у току ове и наредне године дужницима који су се задужили пре ступања одлуке на снагу понуде олакшице продужавањем рока отплате стамбених кредита за најдуже пет година, без промене статуса у погледу процене уредности дужника у отплати тих кредита.

Такође, уведено је регулаторно решење које банци омогућава да физичком лицу које не прима зараду односно пензију преко рачуна у тој банци одобри кредит у износу до 90.000 динара с роком доспећа до две године, и то тако да као релевантан доказ о запослењу и заради или пензији дужника у последња три месеца прихвати потписану изјаву тог дужника о томе, дату под пуном кривичном и материјалном одговорношћу.

Банке ће усвојени сет мера моћи да примењују до краја 2021. године.

Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, а биће објављена до краја ове недеље, тако да се почетак њене примене очекује од краја овог месеца.

Као и до сада, Народна банка Србије наставља да предузима мере у корист грађана, уз чување стабилности финансијског система.

Кабинет гувернера