10.01.2008.

Циркулари упућени друштвима за управљање: Реизбор чланова управе друштва за управљање

Приликом реизбора лица за члана управе или директора друштва за управљање коме је решењем Народне банке Србије дата сагласност за избор за члана управе или директора, није потребно прибављати нову сагласност, ако код истог није било промена у односу на услове прописане чланом 15. Закона о добровољним пензијским фондовима и пензијским плановима („Службени гласник РС“, бр. 85/20005 – у даљем тексту: Закон).

Потребно је да скупштина друштва за управљање приликом реизбора провери испуњеност услова из члана 15. Закона, а имајући у виду одредбу члана 73. став 1. тачка 3) која предвиђа привредни преступ ако се за директора или члана управе предложи лице које не испуњава законске услове. Оцена о испуњености ових услова треба да буде констатована у записнику са седнице скупштине на којој је донета одлука о реизбору. Записник са те седнице потребно је доставити Народној банци Србије.

Сектор за надзор над делатношћу добровољних пензијских фондова