02.04.2007.

Циркулари упућени друштвима за управљање: Посредници друштва за управљање

Поводом недоумица које су се појавиле у средствима јавног информисања пре свега у вези с физичким лицима која имају дозволу Народне банке Србије за обављање послова информисања о добровољним пензијским фондовима, Народна банка истиче да издавањем ове дозволе она физичка лица не овлашћује да у њено име дају изјаве о систему добровољних пензијских фондова, нити да се представљају као овлашћена лица Народне банке Србије.

Народна банка подсећа да, према Закону о добровољним пензијским фондовима и пензијским плановима и на основу њега донетих подзаконских аката, посредници друштва за управљање добровољним пензијским фондом могу бити искључиво банке које имају дозволу за рад Народне банке и које су уписане у регистар привредних субјеката. Послове посредовања за друштво за управљање добровољним пензијским фондом, дакле, не могу обављати друштва за осигурање, овлашћени заступници, као ни посредници у осигурању. Народна банка води евиденцију посредника друштава за управљање и ти подаци су доступни на њеној Интернет страници, као и на Интернет страници одређеног друштва за управљање.

Када је реч о физичким лицима, друштва за управљање и банке посредници њих могу да ангажују посебним уговором ако поседују дозволу за обављање послова информисања о добровољним пензијским фондовима коју издаје Народна банка Србије, а која се добија након положеног стручног испита. По издавању те дозволе, физичко лице може да обавља услуге информисања за конкретно друштво са којим је закључило уговор. Поред пружања информација о чланству у добровољном пензијском фонду и поделе проспеката, физичка лица могу потенцијалним члановима добровољног пензијског фонда уручивати и понуде за закључење уговора о чланству, али их не могу закључивати у име друштва, нити могу примати новчане уплате ради куповине инвестиционих јединица.

Оно што добијање поменуте дозволе никако не подразумева јесте да се та физичка лица представљају као овлашћена лица Народне банке и да, у име Народне банке, дају изјаве о систему добровољних пензијских фондова – чега је у последње време било у пракси – а што је супротно прописима, начелима савесности и поштења или добрим пословним обичајима, због чега Народна банка решењем може и укинути дозволу. За поступке и штету коју приликом пружања услуга информисања причине посредници и физичка лица, поред њих, одговара и друштво за управљање, подсећа Народна банка.

Сектор за надзор над делатношћу добровољних пензијских фондова