30.03.2007.

Циркулари упућени друштвима за управљање: Препорука у вези вођења евиденције непокретности

Поводом питања упућених НБС о форми и садржини евиденције о непокретностима у власништву добровољног пензијског фонда, коју је кастоди банка обавезна да води према одредби члана 31. став 5. Закона о добровољним пензијским фондовима и пензијским плановима („Службени гласник РС“, 85/05 – у даљем тексту: Закон), обавештавамо Вас о следећем:

  • Народна банка Србије нема законску обавезу да уреди форму евиденције непокретности, па елементе те евиденције препоручује у Прилогу уз овај допис;
  • приликом обрачуна вредности непокретности кастоди банка је дужна да се руководи одредбама Закона и Одлуке о процени и обрачунавању тржишне и нето вредности имовине добровољног пензијског фонда и утврђивању јединствене почетне вредности инвестиционе јединице („Службени гласник РС“, 26/06) и
  • приликом уписа података о непокретностима у евиденцију, кастоди банка је дужна да проверава истинитост података и да захтева од друштва за управљање потребне доказе (изводе из јавних књига, уговоре који се односе на предметну непокретност и др.).

Сектор за надзор над делатношћу добровољних пензијских фондова