25.12.2006.

Циркулари упућени друштвима за управљање: Подношење захтева за пренос рачуна и садржина уговора о преносу рачуна

Начин преноса индивидуалног рачуна члана добровољног пензијског фонда из једног у други фонд оквирно је уређен чланом 44. Закона о добровољним пензијским фондовима и пензијским плановима („Службени гласник РС“ бр. 85/2005 - у даљем тексту: Закон), док се тачкама 10, 11, 12. и 13. Одлуке о отварању, вођењу и преносу индивидуалних рачуна чланова добровољног пензијског фонда („Службени гласник РС“ бр. 24/2008 - у даљем тексту: Одлука) тај пренос ближе уређује. Како из горе наведених одредби следи, процес подношења захтева за пренос рачуна се, ако је реч о фондовима којима не управља исто друштво за управљање, одвија тако што члан фонда који намерава да пренесе рачун захтев за пренос рачуна упућује друштву за управљање које управља фондом у који намерава да изврши пренос рачуна, а затим га то друштво, ако захтев прихвати и након што закључи уговор о чланству, заједно са примерком тог уговора прослеђује друштву за управљање у коме се рачун налази. Тиме се захтев сматра поднесеним.

Уговор о преносу рачуна закључује се између два друштва за управљање. Садржину уговора о преносу рачуна не прописује Народна банка Србије, и на њу се примењује начело слободе уговарања. Међутим, можемо Вам дати начелне сугестије. Прво, уговор би требало да има одређен или одредив предмет, тј. пренос рачуна. То значи да би требало да буде одређено о ком је рачуну реч и ко је његов ималац, као и тачан датум и време преноса јер од тога зависи износ средстава која се преносе. Такође,требало би да буде одређено код које банке и на који рачун средства треба уплатити.

Сектор за надзор друштава за управљање добровољним пензијским фондовима