18.12.2019.

Стопа контрацикличног заштитног слоја капитала за Републику Србију задржана на непромењеном нивоу

Извршни одбор Народне банке Србије, на седници одржаној 12. децембра 2019. године, одлучио је да стопу контрацикличног заштитног слоја капитала за Републику Србију задржи на нивоу од 0%.

У оквиру своје надлежности да утврђује мере и активности за очување и јачање стабилности финансијског система, а на основу Одлуке о адекватности капитала банке („Службени гласник РС”, бр. 103/2016 и 103/2018), Народна банка Србије, на тромесечном нивоу, обрачунава референтни показатељ на основу којег утврђује стопу контрацикличног заштитног слоја капитала за Републику Србију.

Обрачун референтног показатеља заснива се на одступању међусобног односа укупних кредита и бруто домаћег производа од његовог дугорочног тренда. На основу података из септембра 2019. године, учешће укупних кредита у бруто домаћем производу износило је 76,0%, док је оцењена вредност одступања овог учешћа износила –6,3 процентна поена што указује на тренд раста, али је и даље испод свог дугорочног тренда. Затварање јаза у појединим сегментима кредита сектора становништва наложило је примену циљаних мера како би се овај ризик ограничио без нежељених последица на укупну кредитну активност. У складу с тим, Извршни одбор Народне банке Србије је крајем претходне године усвојио пакет прописа у циљу спречавања настанка проблематичних кредита у банкарском сектору и предупређивања могућих последица по финансијску стабилност.

Додатне информације о контрацикличном заштитном слоју капитала и образложење налазе се на интернет презентацији Народне банке Србије, у делу Финансијска стабилност, Заштитни слојеви капитала.


Сектор за финансијску стабилност