07.03.2018.

Народна банка Србије подсећа на могућност олакшаног тестирања иновативних идеја у области платних услуга

Имајући у виду континуирану посвећеност Народне банке Србије омогућавању нових идеја и иновативних решења чији би резултат биле модерне и квалитетне платне услуге прилагођене свакодневним потребама наших грађана и привреде – Народна банка Србије подсећа овом приликом да Закон о платним услугама (који је у примени од октобра 2015. године) представља одговарајући правни основ како за увођење и пружање наведених платних услуга, тако и за тестирање савремених и иновативних платних услуга чије се увођење разматра.

У складу с тим, указујемо на то да би заинтересована привредна друштва (нпр. стартап компаније) и предузетници могли да у оквиру тзв. изузетка ограничене мреже (који је предвиђен Законом о платним услугама) под контролисаним условима изврше тестирања одређених иновативних платних модела чије успостављање разматрају, и то без обавезе претходног прибављања дозволе Народне банке Србије за пружање платних услуга, али уз обавезу претходног прибављања мишљења и омогућавања увида Народне банке Србије у тестирање које би се на овај начин спровело. Наведено, дакле, омогућава да се у почетној фази тестирања одређеног пословног модела (када применљивост и исплативост тог модела још увек није могуће у потпуности проценити), ово тестирање изврши без спровођења целокупног и свеобухватног поступка подношења и оцене захтева за давање дозволе за пружање платних услуга, те тако и без свих трошкова који су повезани са спровођењем овог поступка.

С тим у вези, Народна банка Србије позива привредне субјекте и грађане да јој се у вези са својим евентуалним дилемама у погледу могућности тестирања и развијања оваквог модела обрате на имејл-адресу: kabinetguvernera@nbs.rs.

Кабинет гувернера