Положај, овлашћења и организација Народне банке Србије

Положај, организација, овлашћења и функције Народне банке Србије, као и однос Народне банке Србије према органима Републике Србије и међународним организацијама и институцијама, уређени су Уставом Републике Србије („Службени гласник РС”, бр. 98/2006) и Законом о Народној банци Србије („Службени гласник РС”, бр. 72/2003, 55/2004, 85/2005 – др.закон, 44/2010, 76/2012, 106/2012 и 14/2015 – одлука УС и 44/2018).

Народна банка Србије је самостална и независна у обављању функција утврђених Законом о Народној банци Србије и другим законима, а за свој рад је одговорна Народној скупштини Републике Србије.

Основни циљ Народне банке Србије је постизање и очување ценовне стабилности. Поред тога, не доводећи у питање остваривање свог основног циља, Народна банка Србије доприноси очувању и јачању стабилности финансијског система.

Органи Народне банке Србије

Органи Народне банке Србије су Извршни одбор, гувернер и Савет гувернера.

Извршни одбор чине гувернер и вицегувернери Народне банке Србије.

Извршни одбор, поред осталог, утврђује монетарну и девизну политику, као и активности ради очувања и јачања стабилности финансијског система, а посебно утврђује:

 • програм монетарне политике Народне банке Србије;
 • начин утврђивања каматних стопа Народне банке Србије и начин обрачуна, наплате и плаћања камате на пласмане и друга потраживања Народне банке Србије, као и на средства на која Народна банка Србије плаћа камату;
 • услове и начин издавања хартија од вредности Народне банке Србије;
 • услове под којима и начин на који Народна банка Србије спроводи операције на отвореном тржишту и обавља дисконтне послове;
 • политику одобравања краткорочних кредита;
 • политику курса динара;
 • основице за обрачунавање обавезне резерве и стопе обавезне резерве, као и начин, услове и рокове издвајања и коришћења средстава обавезне резерве банака;
 • политику управљања девизним резервама, као и смернице за управљање тим резервама;
 • друге инструменте и мере монетарне и девизне политике;
 • мере за одржавање ликвидности банака;
 • мере и активности, у оквиру надлежности Народне банке Србије, ради очувања и јачања стабилности финансијског система.
 • Извршни одбор утврђује референтну каматну стопу и друге каматне стопе које Народна банка Србије примењује у спровођењу монетарне политике.

Поред наведеног, Извршни одбор доноси прописе Народне банке Србије у области контролне и надзорне функције, у складу са законима којима се уређује обављање тих функција.

Извршни одбор решењем одлучује:

 • о давању и одузимању дозвола за рад банкама;
 • о давању и одузимању друштвима за осигурање дозвола за обављање делатности осигурања;
 • о давању и одузимању дозвола за обављање послова финансијског лизинга;
 • о давању и одузимању друштвима за управљање добровољним пензијским фондовима дозвола за рад и дозвола за управљање тим фондовима;
 • о испуњености услова за покретање стечајног поступка, односно поступка ликвидације над горе наведеним финансијским институцијама;
 • о давању и одузимању платним институцијама дозвола за пружање платних услуга,
 • о давању и одузимању институцијама електронског новца дозвола за издавање овог новца.

Извршни одбор доноси и прописе и друге опште и појединачне акте у области реструктурирања банака у складу са законом којим се уређују банке.

Извршни одбор доноси одлуке на седницама, већином гласова свих чланова. У случају изједначеног броја гласова, одлучује глас гувернера.

Народном банком Србије руководи гувернер, који заступа и представља Народну банку Србије.

Гувернер руководи пословањем Народне банке Србије и организује њен рад; спроводи одлуке Извршног одбора и Савета; доноси прописе, опште и појединачне акте из надлежности Народне банке Србије који законом нису стављени у надлежност Извршног одбора и Савета; предлаже прописе, опште и појединачне акте које доносе Извршни одбор и Савет, ако Законом није друкчије уређено; уређује унутрашњу организацију Народне банке Србије и систематизацију радних места у Народној банци Србије, као и радне односе запослених у Народној банци Србије; именује и разрешава запослене који руководе организационим јединицама у Народној банци Србије и обавља друге послове утврђене Законом о Народној банци Србије и другим законима на начин који није у супротности с основним циљевима.

Савет гувернера чине пет чланова, укључујући и председника, које бира Народна скупштина на предлог одбора Народне скупштине надлежног за послове финансија. Чланови Савета бирају се на пет година, с правом поновног избора.

Савет гувернера:

 • доноси Статут Народне банке Србије, на предлог Извршног одбора;
 • утврђује режим курса динара, на предлог Извршног одбора, уз сагласност Владе;
 • доноси стратегију управљања девизним резервама на предлог Извршног одбора;
 • одлучује о чланству у међународној финансијској организацији и институцији;
 • доноси финансијски план Народне банке Србије;
 • усваја годишње финансијске извештаје Народне банке Србије;
 • бира руководиоца у Народној банци Србије за послове интерне ревизије;
 • бира спољног ревизора;
 • разматра извештај спољног ревизора и прати примену његових препорука у Народној банци Србије;
 • врши надзор над системом финансијског извештавања, управљања ризицима и унутрашњих контрола у Народној банци Србије;
 • оцењује да ли су рачуноводствене политике и процедуре које су усвојене у Народној банци Србије одговарајуће;
 • усваја годишњи план о обављању интерне ревизије у Народној банци Србије и периодично разматра извештаје о обављеној интерној ревизији;
 • врши надзор над обављањем интерне ревизије и обављањем усклађености пословања у Народној банци Србије;
 • доноси стратегију развоја Народне банке Србије, коју предлаже Извршни одбор, и прати њено спровођење.

По потреби, а најмање два пута годишње, Савет Народној скупштини подноси извештај о свом раду.

Савет доноси одлуке већином гласова од укупног броја чланова.

Послови Народне банке Србије утврђени законом и другим прописом обављају се у основним организационим јединицама, Заводу за израду новчаница и кованог новца – Топчидер и филијалама Народне банке Србије.