Библиотека

Библиотека је основана 1928. године у оквиру Одељења за економска изучавања Народне банке Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца. Њеном књижном фонду касније су додате и збирке Министарства финансија и Државне инвестиционе банке. Као фондове од посебног значаја, Библиотека чува финансијске и статистичке извештаје Управе фондова, годишње извештаје, зборнике и законе Привилеговане народне банке Краљевине Србије, Народне банке Краљевства Срба, Хрвата и Словенаца и Народне банке Краљевине Југославије. Поред тога, Библиотека чува и оригинална издања Српских новина (од 1871. до 1918), Народних новина (од 1919. до 1941), као и сва службена гласила ФНРЈ, СФРЈ, СРЈ, СЦГ и РС.

Библиотека поседује обимну домаћу и страну стручну литературу из области макроекономије и микроекономије, монетарне и фискалне политике, банкарства, финансија, рачуноводства и ревизије, менаџмента, маркетинга, статистике, права, историје и социологије.

Билтенима приновљених књига и примљених часописа Библиотека редовно информише кориснике о набављеним публикацијама, а селективном библиографијом чланака кориснике упознаје са актуелном грађом из серијских публикација.

У оквиру програма помоћи за регион југоисточне Европе – Тhе World bank IFC/SEAD - Depositary and Regional Library Program – Светска банка је Библиотеку Народне банке Србије одабрала за регионалну библиотеку. Тај статус подразумева набавку, посебну обраду и чување публикација Светске банке, као и обавезу да та издања учини доступним најширем кругу корисника.

Корисници књижног фонда Библиотеке су првенствено запослени у Народној банци Србије, као и запослени у другим банкама и финансијским институцијама, владиним и невладиним организацијама, научни истраживачи, професори универзитета и студенти.