Стопе затезне камате

Напоменe:

  1. Уколико је референтна/основна каматна стопа утврђена у одређеном распону између минималне и максималне каматне стопе, стопа затезне камате утврђује се као аритметичка средина минималне и максималне референтне/основне каматне стопе увећанa за 8 п.п.
  2. Централна банка Босне и Херцеговине не утврђује референтну/основну каматну стопу, већ као режим монетарне политике примењује валутни одбор заснован на фиксном девизном курсу националне валуте, конвертибилне марке, у односу на евро. Стога се стопа затезне камате за конвертибилну марку утврђује на основу референтне/основне каматне стопе Европске централне банке.