Савети заинтересованима за чланство у добровољном пензијском фонду

 • Улагање у добровољни пензијски фонд представља вид штедње којим се остварује додатна пензија. Редовна пензија ни на који начин није везана за та улагања.
 • Штедња у фонду није везана за радни однос корисника. На тај начин могу да штеде и лица која нису у радном односу.
 • Средства у пензијски фонд могу уплаћивати и трећа лица у име и за рачун корисника, на пример родитељи за своју децу. 
 • Фонд може да почне с радом по одобрењу Народне банке Србије. Фондови се, између осталог, разликују по висини накнада које наплаћују за своје услуге. 
 • Имовина фонда је у својини чланова фонда и одвојена је од имовине друштва за управљање. Друштво за управљање искључиво обавља делатност организовања и управљања фондом. 
 • Друштво за управљање не може нудити повластице послодавцу или синдикату с циљем подстицања запослених да се придруже одређеном пензијском плану. 
 • Постоји могућност да послодавац, као организатор пензијског плана, уплаћује доприносе за своје запослене. Послодавац је дужан да запосленима обезбеди равноправне услове за чланство. Пензијски допринос за пензијски план може се одбијати од зараде само уз одобрење запосленог. 
 • Проспект треба пажљиво читати. Он садржи информације о фонду и друштву које тим фондом управља. Проспект се издаје уз сагласност Народне банке Србије и приликом потписивања уговора члан потписује и изјаву да „у потпуности разуме проспект фонда, као и накнаде које се наплаћују“. 
 • Све услуге које друштво за управљање пружа члановима фонда наплаћују се тако да је важно обратити пажњу на накнаде. У проспекту фонда је објављен максимум накнада које друштво за управљање наплаћује за своје услуге. 
 • Правилима пословања друштва за управљање прописан је минимум износа за уплату у добровољни пензијски фонд. 
 • Уколико престанете да уплаћујете доприносе, и даље остајете члан фонда, а ваша средства се и даље инвестирају. 
 • Вредност инвестиционе јединице објављује се најмање једном недељно у дневним новинама и свакодневно на интернет страници друштва за управљање. На основу вредности инвестиционе јединице могу се пратити резултати инвестирања друштва за управљање. Претходне резултате улагања не треба узимати као једине показатеље будућих резултата. 
 • У зависности од улагања, фондови имају различите стопе приноса. Уколико члан није задовољан пословањем фонда у који уплаћује допринос, у сваком тренутку своја средства може пребацити у неки други фонд. 
 • За пребацивање средстава из једног у други пензијски фонд, сем стварних трошкова који су потребни да би се пренос извршио, не плаћа се никаква додатна накнада. 
 • Износ акумулираних средстава на индивидуалном рачуну одређује се на основу износа доприноса, приноса од улагања које је приходовао фонд, као и од накнада друштва за управљање, које су одбитна ставка индивидуалног рачуна. 
 • Средства фонда улажу се у складу са инвестиционим политикама фондова које друштва за управљање објављују на својим интернет страницама.
 • Уколико члану фонда престане радни однос код послодавца који му је уплаћивао допринос за пензију, његово чланство се неће прекинути. 
 • Ако члан фонда промени запослење, има право да бира да ли ће своју имовину пренети у фонд који је предвиђен пензијским планом новог предузећа или ће средства оставити у фонду у коме се тренутно налазе. 
 • Акумулирана средства са свог индивидуалног рачуна члан може почети да повлачи с навршених 58 година, односно 53 године уколико је уговор о чланству у добровољном пензијском фонду закључен пре измене Закона о добровољним пензијским фондовима и пензијским плановима (17. мај 2011). Акумулирана средства могу се повући једнократном исплатом (највише до 30% укупне суме на индивидуалном рачуну), програмираном исплатом, куповином ануитета или комбинацијом ових начина. 
 • Члан фонда требало би да одреди на кога ће се пренети новац у случају његове смрти. Ако се то не дефинише, стање на рачуну постаје део заоставштине.