Обавеза континуираног професионалног усавршавања овлашћених посредника и заступника у осигурању

Обавештавамо и подсећамо овлашћене посреднике и овлашћене заступнике у осигурању на обавезу континуираног професионалног усавршавања ради одржавања и унапређења теоријског и практичног знања, стручности и способности, као и професионалних вештина и вредности, сагласно тачки 16. Одлуке о стицању звања и усавршавању овлашћених посредника и овлашћених заступника у осигурању („Службени гласник РС”, бр. 38/2015 и 11/2017).

Овлашћени посредник односно овлашћени заступник дужан је да се у свакој календарској години у којој обавља послове посредовања, односно заступања у осигурању професионално усавршава најмање 15 часова, осим у календарској години у којој је добио овлашћење за обављање послова посредовања, односно заступања у осигурању.

Према лицима која се нису континуирано професионално усавршавала и која се у регистру овлашћених посредника и овлашћених заступника у осигурању Народне банке Србије воде као пасивна, а за која се утврди да су у том статусу обављала послове посредовања, односно послове заступања у осигурању – Народна банка Србије ће предузети одговарајуће мере, у складу са својим законским овлашћењима.