Обавештења о полагању стручног или додатног испита за стицање звања овлашћеног посредника у осигурању и овлашћеног заступника у осигурању, као и поновног полагања стручног или додатног испита

Обавештамо кандидате да Привредна комора Србије на својој интернет страници објављује календар семинара и информације о обуци кандидата за полагање стручних испита за стицање звања овлашћеног посредника у осигурању и овлашћеног заступника у осигурању.

Кандидат који има завршену обуку може приступити полагању стручних испита које организује Народна банка Србије.

Народна банка Србије организује у току календарске године два редовна испитна рока за полагање стручног испита за обављање послова посредовања у осигурању и стручног испита за обављање послова заступања у осигурању – у мају и децембру.

Пријаве за полагање стручних испита, са комплетном документацијом, благовремено  се подносе Народној банци Србије, Сектор за надзор над обављањем делатности осигурања – Група за спровођење стручних испита, Београд, Краља Петра 12.

Информације о стручним испитима

Уз пријаву за полагање стручног испита  за стицање звања овлашћеног посредника у осигурању, кандидат подноси:

 1. доказ о завршеном факултету (копија дипломе или уверења о завршеном факултету), односно доказ о нострификацији исправе о завршеном факултету* у иностранству или доказ да је започет поступак нострификације те исправе, од надлежног органа у Републици Србији;
 2. доказ о радном искуству у трајању од најмање годину дана у Републици Србији или иностранству у лицу које пружа финансијске услуге по основу радног односа, ван радног односа, волонтирања и сл.(потврда послодавца о врсти послова које је лице обављало и периоду обављања тих послова, уговор о раду/ангажовање, фотокопија радне књижице и сл.);
 3. потврду надлежног органа да том лицу правноснажном судском одлуком није изречена заштитна мера забране обављања делатности која га чини неподобним за обављање послова посредовања у осигурању (надлежног привредног суда у Републици Србији или надлежног органа у иностранству);
 4. доказ о завршеној обуци за полагање стручног испита;
 5. доказ о уплати накнаде прописане одлуком којом се утврђује јединствена тарифа по којој Народна банка Србије наплаћује накнаду за извршене услуге (10.000 динара на рачун Народне банке Србије бр. 980- 21-70, позив на број 9-060018-ЈМБГ /уместо ове словне ознаке уписујете ваш јединствени матични број или матични број привредног субјекта уплатиоца);
 6. доказ о плаћеној републичкој административној такси у складу са Законом о републичким административним таксама („Службени гласник РС“, бр. 43/2003… 62/2021 - усклађени динарски износи) и то према тарифном бр. 1. износ од 380 динара и по тарифном бр. 9. износ од 660 динара. Уплата се врши на уплатни рачун јавних прихода бр. 840-742221843-57 (Сврха уплате: Републичка административна такса, Прималац средстава: Буџет Републике Србије, Позив на број: према месту уплате).

Прописана документација доставља се у оригиналу или овереној копији и не може бити старија од три месеца од дана достављања пријаве.

Уз пријаву за полагање стручног испита  за стицање звања овлашћеног заступника у осигурању, кандидат подноси:

 1. доказ о завршеној школи, односно факултету (копија дипломе или уверења о завршеној школи/факултету), односно доказ о нострификацији исправе о завршеној школи односно факултету* у иностранству или доказ да је започет поступак нострификације те исправе, од надлежног органа у Републици Србији;
 2. доказ о радном искуству у трајању од најмање шест месеци у Републици Србији или иностранству у лицу које пружа финансијске услуге или које се бави другим привредним делатностима, односно сродним пословима у складу са посебним законима по основу радног односа, ван радног односа, волонтирања и сл.(потврда послодавца о врсти послова које је кандидат обављао и периоду обављања тих послова, уговор о раду/ангажовање, фотокопија радне књижице и сл.);
 3. потврду надлежног органа да му правноснажном судском одлуком није изречена заштитна мера забране обављања делатности која га чини неподобним за обављање послова заступања у осигурању (надлежног привредног суда у Републици Србији или надлежног органа у иностранству);
 4. доказ о завршеној обуци за полагање стручног испита;
 5. доказ о уплати накнаде прописане одлуком којом се утврђује јединствена тарифа по којој Народна банка Србије наплаћује накнаду за извршене услуге (10.000 динара на рачун Народне банке Србије бр. 980- 21-70, позив на број 9-060063-ЈМБГ /уместо ове словне ознаке уписујете ваш јединствени матични број, односно матични број привредног субјекта уплатиоца);
 6. доказ о плаћеној републичкој административној такси у складу са Законом о републичким административним таксама („Службени гласник РС“, бр. 43/2003… 62/2021 - усклађени динарски износи) и то према тарифном бр. 1. износ од 380 динара и по тарифном бр. 9. износ од 660 динара. Уплата се врши на уплатни рачун јавних прихода бр. 840-742221843-57 (Сврха уплате: Републичка административна такса, Прималац средстава: Буџет Републике Србије, Позив на број: према месту уплате).

Прописана документација доставља се у оригиналу или овереној копији и не може бити старија од три месеца од дана достављања пријаве.

* НАПОМЕНА:  Лицу које је положило стручни испит за стицање наведених звања, а није доставило доказ о нострификацији исправе о завршеној школи, односно факултету, Народна банка Србије издаје овлашћење за обављање послова посредовања у осигурању, односно овлашћење за обављање послова заступања у осигурању након достављања те исправе.


Информације о додатним испитима

Уз пријаву за полагање додатног испита лицу које је звање овлашћеног посредника  у осигурању стекло у иностранству кандидат подноси:

 • оверен превод овлашћења о стеченом звању овлашћеног посредника у иностранству;
 • доказ о радном искуству, у трајању од најмање годину дана у Републици Србији или иностранству, у лицу које пружа финансијске услуге по основу радног односа, ван радног односа, волонтирања и сл.(потврда послодавца о врсти послова које је лице обављало и периоду обављања тих послова, уговор о раду/ангажовање, фотокопија радне књижице и сл.);
 • потврду надлежног органа да том лицу правноснажном судском одлуком није изречена заштитна мера забране обављања делатности која га чини неподобним за обављање послова посредовања у осигурању (надлежног привредног суда у Републици Србији или надлежног органа у иностранству);
 • доказ страног надлежног органа да том лицу у последње три године није одузето звање овлашћеног посредника (оверен превод уверења/потврде надлежног органа);
 • доказ о уплати накнаде прописане одлуком којом се утврђује јединствена тарифа по којој Народна банка Србије наплаћује накнаду за извршене услуге (10.000 динара на рачун Народне банке Србије бр. 980- 21-70, позив на број 9-060018-ЈМБГ /уместо ове словне ознаке уписујете ваш јединствени матични број, односно матични број привредног субјекта уплатиоца);
 • доказ о плаћеној републичкој административној такси у складу са Законом о републичким административним таксама („Службени гласник РС“, бр. 43/2003… 62/2021 - усклађени динарски износи) и то према тарифном бр. 1. износ од 380 динара и по тарифном бр. 9. износ од 660 динара. Уплата се врши на уплатни рачун јавних прихода бр. 840-742221843-57 (Сврха уплате: Републичка административна такса, Прималац средстава: Буџет Републике Србије, Позив на број: према месту уплате).

Прописана документација доставља се у оригиналу или овереној копији и не може бити старија од три месеца од дана достављања пријаве.

Уз пријаву за полагање додатног испита лицу које је звање овлашћеног заступника  у осигурању стекло у иностранству кандидат подноси:

 • оверен превод овлашћења o стеченом звању овлашћеног заступника у иностранству;
 • доказ о радном искуству, у трајању од најмање шест месеци у Републици Србији или иностранству, у лицу које пружа финансијске услуге или које се бави другим привредним делатностима, односно сродним пословима у складу са посебним законима по основу радног односа, ван радног односа, волонтирања и сл. (потврда послодавца о врсти послова које је лице обављало у периоду обављања тих послова, уговор о раду/ангажовање, фотокопија радне књижице и сл.);
 • потврду надлежног органа да том лицу правноснажном судском одлуком није изречена заштитна мера забране обављања делатности која га чини неподобним за обављање послова заступања у осигурању (надлежног привредног суда у Републици Србији или надлежног органа у иностранству);
 • доказ страног надлежног органа да том лицу у последње три године није одузето звање овлашћеног заступника (оверени превод уверења/потврде надлежног органа);
 • доказ о уплати накнаде прописане одлуком којом се утврђује јединствена тарифа по којој Народна банка Србије наплаћује накнаду за извршене услуге (10.000 динара на рачун Народне банке Србије бр. 980- 21-70, позив на број 9-060063-ЈМБГ /уместо ове словне ознаке уписујете ваш јединствени матични број, односно матични број привредног субјекта уплатиоца);
 • доказ о плаћеној републичкој административној такси у складу са Законом о републичким административним таксама („Службени гласник РС“, бр. 43/2003… 62/2021 - усклађени динарски износи) и то према тарифном бр. 1. износ од 380 динара и по тарифном бр. 9. износ од 660 динара. Уплата се врши на уплатни рачун јавних прихода бр. 840-742221843-57 (Сврха уплате: Републичка административна такса, Прималац средстава: Буџет Републике Србије, Позив на број: према месту уплате).

Прописана документација доставља се у оригиналу или овереној копији и не може бити старија од три месеца од дана достављања пријаве.


Информације о поновном полагању стручног/додатног испита

Уз пријаву за поновно полагање стручног или додатног испита за стицање звања овлашћеног посредника у осигурању, кандидат подноси:

 • потврду надлежног органа да том лицу правноснажном судском одлуком није изречена заштитна мера забране обављања делатности која га чини неподобним за обављање послова посредовања у осигурању (надлежног привредног суда у Републици Србији или надлежног органа у иностранству);
 • доказ о уплати накнаде прописане одлуком којом се утврђује јединствена тарифа по којој Народна банка Србије наплаћује накнаду за извршене услуге (5.000 динара на рачун Народне банке Србије бр. 980- 21-70, позив на број 9-060064-ЈМБГ /уместо ове словне ознаке уписујете ваш јединствени матични број, односно матични број привредног субјекта уплатиоца);
 • доказ о плаћеној републичкој административној такси у складу са Законом о републичким административним таксама („Службени гласник РС“, бр. 43/2003… 62/2021 - усклађени динарски износи) и то према тарифном бр. 1. износ од 380 динара. Уплата се врши на уплатни рачун јавних прихода бр. 840-742221843-57 (Сврха уплате: Републичка административна такса, Прималац средстава: Буџет Републике Србије, Позив на број: према месту уплате).

Прописана документација доставља се у оригиналу или овереној копији и не може бити старија од три месеца од дана достављања пријаве.

Уз пријаву за поновно полагање стручног или додатног испита за стицање звања овлашћеног заступника у осигурању, кандидат подноси:

 • потврду надлежног органа да том лицу правноснажном судском одлуком није изречена заштитна мера забране обављања делатности која га чини неподобним за обављање послова заступања у осигурању (надлежног привредног суда у Републици Србији или надлежног органа у иностранству);
 • доказ о уплати накнаде прописане одлуком којом се утврђује јединствена тарифа по којој Народна банка Србије наплаћује накнаду за извршене услуге (5.000 динара на рачун Народне банке Србије бр. 980- 21-70, позив на број 9-060065-ЈМБГ /уместо ове словне ознаке уписујете ваш јединствени матични број, односно матични број привредног субјекта уплатиоца);
 • доказ о плаћеној републичкој административној такси у складу са Законом о републичким административним таксама („Службени гласник РС“, бр. 43/2003… 62/2021 - усклађени динарски износи) и то према тарифном бр. 1. износ од 380 динара. Уплата се врши на уплатни рачун јавних прихода бр. 840-742221843-57 (Сврха уплате: Републичка административна такса, Прималац средстава: Буџет Републике Србије, Позив на број: према месту уплате).

Прописана документација доставља се у оригиналу или овереној копији и не може бити старија од три месеца од дана достављања пријаве.


За све додатне информације можете се обратити Сектору за надзор над обављањем делатности осигурања – Група за спровођење стручних испита за стицање звања у делатности осигурања и добровољних пензијских фондова, на телефоне: 011/333-8211, 333-8528 и 333-8212 или на адресу електронске поште: ispit.osiguranje@nbs.rs.