Основни елементи уговора

Садржина и форма уговора о лизингу

Поред основних елемената које мора садржати сваки уговор, уговор о финансијском лизингу обавезно садржи следеће елементе:

 • набавну вредност предмета лизинга - вредност по којој је давалац лизинга стекао право својине над предметом лизинга,
 • укупан износ лизинг накнаде коју плаћа прималац лизинга,
 • износ појединачних рата лизинг накнаде и њихову структуру, њихов број и време плаћања,
 • рок на који је уговор закључен, место, рок, начин и услове испоруке предмета лизинга,
 • начин и услове преноса својине над предметом лизинга, односно и начин и услове продужења рока трајања уговора.

Уговор о финансијском лизингу који се закључује са примаоцем - физичким лицем (укључујући предузетнике и пољопривреднике), мора да садржи и податке о:

 • бруто набавној вредности предмета лизинга (збир набавне вредности и обрачунатог пореза на додату вредност);
 • износу учешћа (износ који прималац лизинга плаћа даваоцу лизинга и који се исказује у односу на бруто набавну вредност предмета лизинга);
 • износу нето финансирања (разлика између бруто набавне вредности предмета лизинга и учешћа);
 • преосталој вредности предмета лизинга (део износа нето финансирања за који је уговором предвиђено да се не отплаћује кроз рате, већ одједном, после истека периода на који је уговор закључен ако је уговором предвиђено право корисника да откупи предмет лизинга);
 • код лизинга индексираног у страној валути – валути у којој се врши индексација, као и назнаку да се и  при утврђивању износа нето финансирања и при утврђивању износа сваке рате лизинг накнаде примењује званични средњи курс;
 • висини номиналне годишње каматне стопе уз одређење да ли је фиксна или променљива, а, ако је променљива – о  елементима на основу којих се одређује (референтна каматна стопа, индекс потрошачких цена и др.), њиховој висини  у време закључења уговора, периодима у којима ће се мењати, као  ио  фиксном елемент ако је уговорен;
 • ефективној каматној стопи и укупном износу који прималац лизинга  треба да плати а израчунат јe на дан закључења уговора;
 • о обавези осигурања предмета лизинга;
 • условима и начину превремене отплате и висини накнаде у вези с тим;
 • методу који се примењује код обрачуна камате (конформни, пропорционални и др.);
 • каматној стопи која се примењује у случају доцње 12) врсти и висини свих накнада које падају на терет примаоца лизинга, уз одређење да ли су фиксне или променљиве, а ако су променљиве – о периодима  у којима ће их давалац лизинга мењати, као и  о врсти и висини других трошкова (порези, накнаде надлежним органима и др.);
 • врстама средстава обезбеђења, могућности за њихову замену током периода отплате предмета лизинга, као и условима активирања тих средстава у случају неизмиривања обавеза;
 • томе да ли је предвиђено право даваоца лизинга да прода предмет лизинга;
 • условима, поступку и последицама раскида уговора о лизингу,  укључујући  и податке  о условима и начину уступања потраживања у случају неизмирења обавеза;
 • праву корисника на одустанак од уговора, условима и начину одустанка;
 • праву на приговор и могућности покретања поступка посредовања ради вансудског решавања спорног односа;
 • адреси Народне банке Србије као органа који врши контролу давалаца лизинга.

Уговор о лизингу мора бити закључен у писаној форми.

Појмови:

Лизинг накнада је накнада коју прималац лизинга плаћа даваоцу лизинга за коришћење предмета лизинга. Њена висина утврђује се на основу износа који је давалац лизинга платио за стицање својине на педмету лизинга, увећаног за камату и друге трошкове које, у складу са уовором о лизингу, прималац лизинга плаћа даваоцу лизинга.

Годишња ефективна каматна стопа исказујe укупне трошкове које по основу уговора о лизингу плаћа прималац  лизинга  при чему су ти трошкови изражени као проценат укупног износа нето финансирања на годишњем нивоу.

При закључивању уговора о лизингу, давалац лизинга дужан је да уз уговор  примаоцу лизинга уручи примерак плана отплате лизинга и прегледа обавезних елемената лизинга (садржи основне податке о лизингу, а који се сматрају саставним деловима уговора).

Садржина прегледа обавезних елемената лизинга  и плана отплате лизинга ближе је одређена Одлуком о условима и начину обрачуна ефективне каматне стопе и садржини образаца који се уручују кориснику објављеној на сајту Народне банке Србије.

ПРЕ ПОТПИСИВАЊА УГОВОРА О ФИНАНСИЈСКОМ ЛИЗИНГУ КОРИСНИК ЛИЗИНГА ТРЕБА ДЕТАЉНО ПРОУЧИТИ ЊЕГОВ САДРЖАЈ И ЗАХТЕВАТИ ОД ДАВАОЦА ЛИЗИНГА ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ЗА СВЕ ОДРЕДБЕ УГОВОРА КОЈЕ НЕ РАЗУМЕ У ПОТПУНОСТИ.