Услови за отварање представништва

Страна банка може да на територији Републике Србије отвори своје представништво ради обављања истраживања тржишта и представљања банке.

На отварање представништва стране банке у Републици Србији примењују се одредбе Закона о банкама и Одлуке о ближим условима и начину давања и одузимања сагласности за отварање представништва стране банке у Републици Србији (''Службени гласник РС'', бр.114/2012).

Према одредбама Закона, представништво стране банке региструје се у складу са законом којим се уређује регистрација привредних субјеката, а на основу сагласности Народне банке Србије.

Захтев за добијање сагласности, који страна банка доставља Народној банци Србије, садржи:

 • назив, седиште и адресу стране банке;
 • назив, седиште и адресу представништва које се отвара; 
 • податке о лицу одговорном за рад представништва које се отвара и податке о броју лица која ће бити запослена у том представништву.

Уз захтев, страна банка треба да приложи: 

 • потврду регулаторног тела државе порекла да има дозволу за рад и овлашћење потребно за отварање представништва у Републици Србији или доказ да такво овлашћење није потребно према прописима те државе;
 • податке о свом називу, правном статусу и седишту; 
 • копију свог оснивачког акта; 
 • податке о свом финансијском стању (финансијски извештај с мишљењем овлашћеног ревизора за претходну пословну годину); 
 • одлуку свог надлежног органа о отварању представништва; 
 • одлуку о именовању лица одговорног за рад представништва и овлашћење за то лице; 
 • податке о пословном имену и седишту представништва; 
 • предлог активности и програм рада представништва; 
 • податке о руководству представништва с биографијом лица одговорног за рад представништва; 
 • оверену изјаву којом потврђује да преузима обавезе које проистекну из пословања њеног представништва.

Наведени услови прописани су Одлуком о ближим условима и начину давања и одузимања сагласности за отварање представништва стране банке у Републици Србији („Службени гласник РС“, бр. 114/2012), која се примењује од 5. децембра 2012. године.

Страна банка подноси пријаву за упис свог представништва у Регистар привредних субјеката у року од 30 дана од дана добијања сагласности Народне банке Србије. Представништво стране банке решење о упису у Регистар доставља Народној банци Србије у року од пет дана од дана пријема тог решења, а одобрење за привремени боравак или стално настањење у Републици Србији за страно физичко лице одговорно за рад представништва у року од пет дана од дана прибављања тог одобрења од надлежног органа.

Представништво стране банке дужно је да Народној банци Србије поднесе извештај о раду у протеклој години до 31. марта текуће године, као и да без одлагања обавести о свим променама значајним за рад представништва.