Пословање банака са иностранством

Послове са иностранством банка може обављати само ако добије посебно овлашћење Народне банке Србије, у складу с новом Одлуком о условима за давање овлашћења банкама за обављање послова са иностранством, као и о условима за одузимање тог овлашћења ("Службени гласник РС", бр. 5/2007).

Овом одлуком, која је ступила на снагу 19. јануара 2007. године, у односу на претходну одлуку ("Службени гласник РС", бр. 76/2004) либерализовани су услови за добијање овлашћења, будући да њоме није предвиђено да девизна средства на рачунима банке износе најмање шест милиона евра или противвредност у другој конвертибилној валути.

Одлуком је такође предвиђено да банке којима је Народна банка Србије већ дала овлашћење за обављање послова са иностранством могу слободно располагати наведеним износом девизних средстава на својим рачунима у иностранству и нису у обавези да месечно електронски достављају Народној банци Србије образац – "Извештај о месечном стању на девизним рачунима банке’’, који је представљао доказ о испуњењу једног од прописаних услова банке са овлашћењем за обављање послова са иностранством.

Одлуком је прописана обавеза банке да одржава ниво ликвидности у складу с прописима којима се уређује управљање ризицима, при чему неиспуњење овог услова може бити разлог за одузимање овлашћења банци за обављање послова са иностранством.

Основни услови које банка треба да испуни за добијање овлашћења за обављање послова са иностранством су следећи:

  • да је од Народне банке Србије добила дозволу за рад и да је уписана у регистар привредних субјеката, о чему треба да приложи решења уз захтев за добијање овлашћења;
  • да је технички опремљена и организована на начин који обезбеђује да послове са иностранством обавља ефикасно и у складу с међународним стандардима, о чему  треба да достави писмено образложење и опис;
  • да су запослени у њеним организационим деловима стручно оспособљени за обављање послова са иностранством, што банка такође треба писмено да образложи и опише.

Банка која добије овлашћење за обављање послова са иностранством дужна је:

  • да најкасније у року од 90 дана од дана добијања овлашћења за обављање послова са иностранством успостави мрежу кореспондентских односа и контокорентних рачуна с банкама у иностранству;
  • да Народну банку Србије обавести о рачунима отвореним у иностранству – у року од 15 дана од дана отварања рачуна; 
  • да у пословању са иностранством уредно и у роковима извршава обавезе у земљи и иностранству, придржавајући се међународних правила и узанси, као и домаћих прописа; 
  • да одржава ниво ликвидности у складу с прописима којима се уређује управљање ризицима;
  • да уредно и у роковима измирује обавезе према Народној банци Србије, као и обавезе према другим банкама у земљи.

Народна банка Србије може одузети овлашћење за обављање послова са иностранством банци која не испуњава услове прописане овом одлуком.