Шифарник међународних организација

Ознака1) Назив организације Назив организације Скраћени назив Банка или друга финансијска организација2)
1B Уједињене нације, њени комитети, фондови и програми, друго United Nations, its committees, funds and programmes, other    
1C Међународни монетарни фонд International Monetary Fund, Washington, USA  IMF
1D Светска трговинска организација World Trade Organisation, Genève, Switzerland  WTO  
1E Међународна банка за обнову и развој  International Bank for Reconstruction and Development  IBRD
1F Међународно удружење за развој  International Development Association, Washington, USA IDA
1G Међународни центар за решавање инвестиционих спорова International Centre for Settlement of Investment Disputes-WB Group ICSID  
1H Организација Уједињених нација за образовање, науку и културу United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation, Paris, France   UNESCO  
1J Организација Уједињених нација за храну и пољопривреду Food and Agriculture Organisation of the United Nations, Roma, Italy FAO  
1K Светска здравствена организација World Health Organisation, Genève, Switzerland WHO  
1L Међународни фонд за развој пољопривреде International Fund for Agricultural Development, Roma, Italy IFAD
1M Међународна финансијска корпорација  International Finance Corporation, Washington, USA  IFC
1N Агенција за мултилатералне гаранције инвестиција Multilateral Investment Guarantee Agency, Washington, USA  MIGA
1O Фонд Уједињених нација за децу  United Nations Children’s Fund, New York, USA  UNICEF  
1P Високи комесеријат Уједињених нација за избеглице United Nations High Commissioner for Refugees, Genève, Switzerland  UNHCR  
1Q Агенција Уједињених нација за помоћ палестинским избеглицама на Блиском истоку United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East, Gaza, Cisjordania-Gaza UNRWA  
1R Међународна агенција за атомску енергију  International Atomic Energy Agency, Wien, Austria  IAEA  
1S Међународна организација рада International Labour Organisation, Genève, Switzerland ILO  
1T Међународна телекомуникациона унија International Telecommunication Union, Genève, Switzerland ITU  
1V Универзална поштанска унија Universal Postal Union UPU  
1W Економска комисија уједињених нација за Европу United Nations Economic Commission for Europe, 1U1 UNECE  
1Z Остале организације Уједињених нација другде неспоменуте Rest of UN Organisations n.i.e.    
2A Међународна организација за какао International Cocoa Organization  5Z11 ICCO  
2C Суд правде Европске уније Court of Justice of the European Union 4J3  CJEU  
2G Комитет региона Committee of Regions  4J7 CR  
2H Агенција за сарадњу енергетских регулатора Agency for the Cooperation of Energy Regulators 4J81 ACER  
2I Европски центар за спречавање и контролу болести European Centre for Disease Prevention and Control 4J810 ECDC  
2J Европски центар за развој стручног оспособљавања European Centre for the Development of Vocational Training 4J811  CEDEFOP  
2K Европска агенција за хемикалије European Chemicals Agency 4J812 ECHA  
2L Европски надзорник за заштиту података European Data Protection Supervisor 4J813 EDPS  
2M Европска одбрамбена агенција European Defence Agency 4J814 EDA  
2N Европска агенција за животну средину European Environment Agency 4J815 EEA  
2O Европска служба за спољне послове European External Action Service 4J816 EEAS  
2P Европска агенција за контролу рибарства European Fisheries Control Agency 4J817 EFCA  
2Q Европска агенција за безбедност хране European Food Safety Authority 4J818 EFSA  
2R Европска фондација за побољшање услова живота и рада European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions 4J819 EUROFOUND  
2S Тело европских регулатора за електронске комуникације Body of European Regulators for Electronic Communications 4J82 BEREC  
2T Европска ГНСС агенција European GNSS Agency 4J820 GSA  
2U Европски институт за родну равноправност European Institute for Gender Equality 4J821  EIGE  
2V Европски институт за иновације и технологију European Institute of Innovation and Technology 4J822  EIT  
2W Европска агенција за поморску безбедност European Maritime Safety Agency 4J823 EMSA  
2X Европска агенција за лекове European Medicines Agency 4J824  EMA  
2Y Европски центар за праћење дрога и зависности од дрога European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction 4J825 EMCDDA  
2Z Европска агенција за безбедност мрежа и информација European Network and Information Security Agency 4J826 ENISA  
3A Европски омбудсман European Ombudsman 4J827 Ombudsman  
3B Европска канцеларија за одабир особља European Personnel Selection Office 4J828 EPSO  
3C Европски полицијски колеџ European Police College 4J829 CEPOL  
3D Канцеларија за заједнице биљних сорти Community Plant Variety Office 4J83  CPVO  
3E Европска полицијска канцеларија European Police Office 4J830 EUROPOL  
3F Европско јавно тужилаштво (у припреми) European Public Prosecutor's Office (in preparation) 4J831 EPPO  
3G Европска железничка агенција European Railway Agency 4J832  ERA  
3H Европска школа за администрацију European School of Administration 4J833 EUSA  
3I Европска фондација за обуку European Training Foundation 4J834 ETF  
3J Агенција Европске уније за основна права European Union Agency for Fundamental Rights 4J835 FRA  
3K Институт Европске уније за безбедносне студије European Union Institute for Security Studies 4J836 EUISS  
3L Канцеларија Европске уније за интелектуалну имовину European Union Intellectual Property Office 4J837 EUIPO  
3M Сателитски центар Европске уније European Union Satellite Centre 4J838 SATCEN  
3N Канцеларија за публикације Европске уније Publications Office of the European Union 4J839 POEU  
3O Рачунарски тим за хитне случајеве Computer Emergency Response Team 4J84 CERT  
3P Јединица за правосудну сарадњу Европске уније The European Union's Judicial Cooperation Unit 4J840 EUROJUST  
3Q Преводилачки центар за тела Европске уније Translation Centre for the Bodies of the European Union 4J841  CdT  
3R Европска агенција за сигурност и здравље на послу European Agency for Safety and Health at Work 4J85 EU-OSHA  
3S Европска агенција за управљање оперативном сарадњом на спољним границама European Agency for the Management of Operational Cooperation at the External Borders 4J86 FRONTEX  
3T Европска агенција за оперативно управљање великим ИТ системима у области слободе, безбедности и правде European Agency for the operational management of large-scale IT systems in the area of freedom, security and justice  4J87 EU-LISA  
3U Европска канцеларија за подршку азилу European Asylum Support Office 4J88 EASO  
3V Европска агенција за банкарство European Banking Authority 4T1 EBA  
3W Европска агенција за хартије од вредности и тржишта European Securities and Markets Authority 4T2  ESMA  
3X Европска управа за осигурање и професионалне пензије European Insurance and Occupational Pensions Authority 4T3 EIOPA  
3Y Афричка финансијска корпорација Africa Finance Corporation 5Z1  AFC
3Z Међународна организација цивилног ваздухопловства International Civil Aviation Organization 5Z10  ICAO  
4C Европска инвестициона банка European Investment Bank,  Luxembourg, Luxembourg EIB
4D Европска комисија European Commission  EC  
4E Европски развојни фонд European Development Fund  EDF
4F Европска централна банка European Central Bank, Frankfurt/Main, Germany ECB
4G Европски инвестициони фонд European Investment Fund, Luxembourg, Luxembourg  EIF
4H Европска заједница за угаљ и челик European Community of Steel and Coal  ECSC  
4I Фонд за инвестициону подршку земљама које се граниче са ЕУ  Neighbourhood Investment Facility NIF
4J Остале ЕУ институције, органи и тела који се финансирају из општег буџета Other EU Institutions, Organs and Organisms covered by the General budget    
4K Европски парламент European Parliament  4J1 EP  
4L Савет Европске уније Council of the European Union  4J2 CEU  
4M Одбор појединачне резолуције Single resolution Board SRB  
4N Европски ревизорски суд European Court of Auditors 4J4 ECA  
4O Европски савет European Council 4J5  Council  
4P Економски и социјални комитет Economic and Social Committee  4J6 ESC  
4R ЕУ-афрички фонд за улагање у инфраструктуру EU-Africa Infrastructure Trust Fund EU-ATIF  
4S Европски механизам за стабилност European Stability Mechanism ESM
4U Европска заједница за атомску енергију European Atomic Energy Community Euratom  
4V Фонд за евро-медитеранске инвестиције и партнерство Facility for Euro-Mediterranean Investment and Partnership FEMIP
4Z Остале мале институције Европске уније (Омбудсман, Супервизор за заштиту података) Other small European Union Institutions (Ombudsman, Data Protection Supervisor etc.)    
Заједнички комитет европских надзорних органа Joint Committee of the European Supervisory Authorities    
5A Организација за економску сарадњу и развој Organisation for Economic Co-operation and Development, Paris, France  OECD  
5B Банка за међународнa поравнањa  Bank for International Settlements, Basel, Switzerland BIS
5C Међуамеричка развојна банка  Inter-American Development Bank, Washington, USA  IADB
5D Афричка развојна банка African Development Bank, Abidjan, Côte d' Ivoire  AfDB
5E Азијска развојна банка  Asian Development Bank, Manila, Philippines  ADB
5F Европска банка за обнову и развој European Bank for Reconstruction and Development, London, UK  EBRD
5G Међуамеричка инвестициона корпорација  Inter-American Investment Corporation, Washington, USA  IIC
5H Нордијска инвестициона банка  Nordic Investment Bank, Helsinki, Finland NIB
5I Источнокарипска централна банка  Eastern Caribbean Central Bank ECCB
5J Међународна банка за економску сарадњу  International Bank for Economic Co-operation, Moskva, Russia IBEC
5K Међународна инвестициона банка  International Investment Bank  IIB
5L Карипска развојна банка  Caribbean Development Bank, St Michael, Barbados  CDB
5M Арапски монетарни фонд    Arab Monetary Fund, Abu Dhabi, United Arab Emirates  AMF
5N Арапска банка за економски развој Африке  Banque arabe pour le développement économique en Afrique  BADEA
5O Централна банка западноафричких држава Banque Centrale des États de l’Afrique de l’Ouest  BCEAO
5P Развојна банка средњоафричких држава Central African States’ Development Bank  CASDB
5Q Афрички развојни фонд African Development Fund AfDF
5R Азијски развојни фонд Asian Development Fund AsDF
5S Посебни унифицирани развојни фондови Special Development Fund SDF
5T Средњоамеричка банка за економску интеграцију Central American Bank for Economic Integration  CABEI
5U Андска развојна корпорација  Andean Development Corporation, Caracas, Venezuela  ADC
5W Банка средњоафричких држава Banque des États de l’Afrique centrale  BEAC
5X Азијска банка инфраструктурних инвестиција Asian Infrastructure Investment Bank  AIIB
5Y Источнокарипска валутна унија  Eastern Caribbean Currency Union  ECCU  
5Z Остале међународне финансијске организације другде неспоменуте Other International Financial Organisations n.i.e.  
6B Организација Северноатлантског споразума North Atlantic Treaty Organisation, Brussels, Belgium  NATO  
6C Савет Европе Council of Europe, Strasbourg, France CE  
6D Међународни комитет Црвеног крста  International Committee of the Red Cross  ICRC  
6E Европска свемирска агенција  European Space Agency, Paris, France ESA  
6F Европска канцеларија за патенте  European Patent Office, München, Germany  EPO  
6G Европска организација за безбедност ваздушног саобраћаја European Organisation for the Safety of Air Navigation, Brussels, Belgium  EUROCONTROL  
6H Европска организација за телекомуникационе сателите European Telecommunications Satellite Organisation, Paris, France  EUTELSAT  
6I Западноафричка економска и монетарна унија West African Economic and Monetary Union  WAEMU  
6J Међународна организација за телекомуникационе сателите  International Telecommunications Satellite Organisation  ITSO  
6K Европска радиодифузна унија European Broadcasting Union EBU  
6L Европска организација за искоришћавање метеоролошких сателита  European Organisation for the Exploitation of Meteorological Satellites, Darmstadt, Germany  EUMETSAT  
6M Европска јужна опсерваторија European Southern Observatory, Garching, Germany  ESO  
6N Европски центар за средњорочне прогнозе времена European Centre for Medium-Range Weather Forecasts, Reading, UK  ECMWF  
6O Европска молекуларна биолошка лабораторија European Molecular Biology Laboratory EMBL  
6P Европска организација за нуклеарна истраживања European Organisation for Nuclear Research, Genève, Switzerland CERN  
6Q Међународна организација за миграције  International Organisation for Migration, Genève, Switzerland  IOM  
6R Исламска развојна банка  Islamic Development Bank  IDB
6S Евроазијска развојна банка Eurasian Development Bank  EDB
6T Париски клуб кредитних институција Paris Club Creditor Institutions  
6U Развојна банка Савета Европе Council of Europe Development Bank  CEB
6Z Остале међународне нефинансијске организације другде неспоменуте Other International Non-Financial Organisations n.i.e.    
7F Међународна унија кредитних и инвестиционих осигуравача International Union of credit and Investment Insurers Berne Union  
7G Црноморска трговинска и развојна банка Black Sea Trade and Develpment Bank  BSTDB
7H Афричка извозно-увозна банка African Export-Import Bank Afreximbank
7I Спољнотрговачка банка Латинске Америке Foreign Trade Bank of Latin America Bladex
7J Латинско-амерички резервни фонд  Latin American Reserve Fund LARF
7K Фонд Белгије и Конга за амортизацију и управљање Fonds Belgo-Congolais D'Amortissement et de Gestion RDC  
7L Међународни фонд за финансирање имунизације International Finance Facility for Immunisation IFFIm  
7O Трговачка и развојна банка Југоисточне Африке The eastern and Southern African Trade and Development bank TDB
7Y Европски фонд за финансијску стабилност European Financial Stability Facility EFSF
Европска компанија за финансирање железнице European Company for the Financing of Railroad Rolling Stock EUROFIMA
8A Међународна унија кредитних и инвестиционих осигуравача International Union of Credit and Investment Insurers    
8B Међународна организација за кафу International Coffee Organization 5Z12  ICO  
8C Међународна група за проучавање бакра International Copper Study Group 5Z13  ICSG  
8D Међународни саветодавни комитет за памук International Cotton Advisory Committee  5Z14 ICAC  
8E Међународни савет за жито International Grains Council  5Z15 IGC  
8F Међународна група за проучавање јуте International Jute Study Group  5Z16 IJSG  
8G Међународна група за истраживање олова и цинка International Lead and Zinc Study Group 5Z17  ILZSG  
8H Међународна поморска организација International Maritime Organization  5Z18 IMO  
8I Међународна поморска сателитска организација International Maritime Satellite Organization 5Z19  INMARSAT  
8J Група афричке развојне банке African Development Bank Group 5Z2 AfDB
8K Међународни савет за маслиново уље International Olive Oil Council 5Z20  IOOC  
8L Међународна група за проучавање гуме International Rubber Study Group  5Z21 IRSG  
8M Међународна организација за шећер International Sugar Organization  5Z22 ISO  
8N Латинско-амерички и Карипски економски систем Latin American and the Caribbean Economic System  5Z23 SELA  
8O Латино-америчка енергетска организација  Latin American Energy Organization  5Z24 OLADE  
8P Латино-америчко удружење за интеграцију  Latin American Integration Association  5Z25 LAIA  
8Q Лига арапских држава League of Arab States  5Z26 LAS  
8R Организација источно карипских држава Organisation of Eastern Caribbean States 5Z27   OECS  
8S Организација америчких држава Organization of American States  5Z28 OAS  
8T Организација арапских држава извозница нафте Organization of Arab Petroleum Exporting Countries 5Z29  OAPEC  
8U Арапски фонд за економски и социјални развој Arab Fund for Economic and Social Development 5Z3 AFESD
8V Организација централно -америчких држава Organization of Central American States 5Z30  OCAS  
8W Организација држава извозница нафте Organization of the Petroleum Exporting Countries  5Z31 OPEC  
8X Јужно-афричко удружење за регионалну сарадњу South Asian Association for Regional Cooperation  5Z33 SAARC  
8Y Конференција УН за трговину и развој United Nations Conference on Trade and Development  5Z34 UNCTAD  
8Z Западноафричка економска заједница West African Economic Community 5Z35  WAEC  
9A Западноафричка здравствена организација West African Health Organisation 5Z36 WAHO  
9B Западноафричка монетарна агенција West African Monetary Agency  5Z37 WAMA  
9C Западноафрички монетарни институт West African Monetary Institute 5Z38 WAMI  
9D Светски савет цркава World Council of Churches  5Z39 WCC  
9E Азијска клириншка унија Asian Clearing Union 5Z4 ACU  
9F Светска организација инелектуалне својине World Intellectual Property Organization  5Z40 WIPO  
9G Светска метеоролошка организација World Meteorological Organization 5Z41  WMO  
9H Светска туристичка организација World Tourism Organization 5Z42 UNWTO  
9I Нордијски развојни фонд Nordic Development Fund 5Z43 NDF
9J Северно- америчка развојна банка North American Development Bank 5Z44 NADB
9K Коломбо план Colombo Plan 5Z5    
9L Европска заједница западноевропских држава Economic Community of West African States 5Z6  ECOWAS  
9M Европско удружење за слободну трговину European Free Trade Association 5Z7  EFTA  
9N Фузија за енергију Fusion for Energy 5Z8 F4E  
9O Међувладин савет земаља извозница бакра Intergovernmental Council of Copper Exporting Countries  5Z9 CIPEC  
9P Афричка Унија African Union 6A1 AU  
9R Удружење југоисточних азијских нација Association of Southeast Asian Nations  6A2 ASEAN  
9S Карипска заједница и заједничко тржиште Caribbean Community and Common Market  6A3 CARICOM  
9T Централно америчко заједничко тржиште Central American Common Market  6A4 CACM  
9U Источноафричка развојна банка East African Development Bank 6A5 EADB
9V ЕКОВАС  Банка за инвестиције и развој ECOWAS Bank for Investment and Development 6А6  EBID
9W Латино америчко удружење институција за финансирање развоја Latin American Association of Development Financing Institutions  6A7 ALIDE  
9X ОПЕК Фонд за међународни развој OPEC Fund for International Development  OFID  
9Y Стални суд за арбитражу The Permanent Court of Arbitration  PCA  
9Z Европски фонд за Југоисточну Европу European Fund for South East Europe EFSE
1) Ознаке појединих међународних организација су интерно дефинисане и разликују се од међународно додељених
2) Део шифре 74 који се односи на означавање банака и других финансијских организација, за потребе састављања обрасца биланса стања (Прилог 1), на основу Одлуке о обрасцима и садржини позиција у обрасцима финансијских извештаја за банке (''Службени гласник РС'', бр. 101/2017, 38/2018 и 103/2018)