Објашњење начина преноса новца у међународном платном промету за физичка лица

Постоји неколико начина да се изврши пренос новца у међународном платном промету. Најчешће се користи инодознака коришћењем технологије SWIFT или неки од електронских сервиса за пренос новчаних дознака (Western Union, MoneyGram, RIA Money Transfer, Small World Financial Services и др.).

Коришћење инодознака технологијом SWIFT

SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication – Удружење за међународне, међубанкарске финансијске телекомуникације) међународна је банкарска мрежа и софтвер за размену порука, који омогућава размену стандардизованих финансијских порука код финансијских институција. Седиште SWIFT-a je у Белгији.

Ако се грађани определе да новац пренесу коришћењем услуге инодознака путем SWIFT-а, неопходно је да прималац од своје банке добије тзв. инструкције за уплату, које садрже: име и презиме примаоца, број његовог банковног рачуна – IBAN број или другу јединствену идентификациону ознаку, међународну ознаку под којом је банка позната у свету (тзв. SWIFT код или BIC код), кореспондентску банку или више њих (кореспондентска банкa је банка с којом је банка корисника платних услуга успоставила кореспондентски однос и преко које може пословати са иностранством). По прибављању свих наведених података из инструкције за уплату, прималац их доставља пошиљаоцу, који затим одлази у банку по избору у земљи у којој се налази и врши уплату.

Грађани који се определе за коришћење ове услуге требало би да воде рачуна о следећем:

  • Прво, треба водити рачуна о броју банака у ланцу од пошиљаоца до примаоца, јер свака од њих наплаћује провизију. Идеално је да не постоји више кореспондентских банака (тј. да домаћа банка има отворен рачун у банци пошиљаоца), што је у пракси ређи случај, а затим проверити да ли је кореспондентска банка банке примаоца иста као и банке пошиљаоца.
  • Пример: Желите да уплатите школарину за студије свог детета у Немачкој и факултет вам пошаље инструкције за плаћање банци код које има рачун у Немачкој (банка примаоца), и евентуално податке о њеној кореспондентској банци. У том случају, најбоље је уплату извршити преко домаће банке кojoj je кореспондентска банка иста као и банке примаоца.
  • Друго, трошкови преноса новца у иностранство могу бити плаћени на неколико начина: трошкове сноси пошиљалац средстава, трошкове сносе и пошиљалац и прималац (подељени трошкови) или све трошкове сноси прималац средстава.

У наставку су ознаке попуњавања дознаке путем SWIFT-а:

  • OUR: пошиљалац сноси све трошкове у вези преносом новца: провизију своје банке, провизију банке кореспондента и провизију банке примаоца новчаних средстава. Инопровизије стижу на наплату накнадно, па би банка пошиљаоца могла да тражи неко обезбеђење (нпр. право на накнадно задужење текућег рачуна), о чему би требало да упозна клијента, у складу са општим условима пословања и закљученим уговором;
  • BEN: прималац сноси све трошкове (дакле, пошиљалац није дужан да плати провизију);
  • SHA: трошкови се деле – провизију банке пошиљаоца сноси пошиљалац, инопровизије сноси прималац (дакле, пошиљалац плати банкарску провизију на шалтеру и нема никакве накнадне обавезе).

Саветујемо вам да се, пре него што се одлучите да пошаљете новац у иностранство, детаљно информишете о могућностима и трошковима слања новца и одаберете онај начин и ону финансијску институцију чије услуге одговарају вашим потребама.

Коришћење услуга Western Union, MoneyGram, RIA Money Transfer и Small World Financial Services

Путем услуга компанија Western Union, MoneyGram International Inc. (MoneyGram), RIA Money Transfer и Small World Financial Services могуће је вршити трансфер новца у кратком року, преко заступника ових компанија у великом броју земаља и територија широм света (нпр. Western Union и MoneyGram у више од 200, RIA Money Transfer у више од 150 земаља, а Small World Financial Services у више од 90 земаља).

За пренос новца путем ових услуга није потребан отворен рачун у банци.

Приликом слања новца путем услуга Western Union, MoneyGram, RIA Money Transfer и Small World Financial Services потребно је да пошиљалац новца покаже важећи лични документ, наведе име и презиме примаоца и земљу у коју шаљете новац и плати надокнаду за трансфер. Грађани би требало да имају у виду да је провизија различита у зависности од висине износа новца који се шаље и земље. Детаљне информације о начину слања новца и висини провизије коју плаћа на уплатном месту пошиљалац новца може добити од заступника преко којег врши слање новца.

Након уплате средстава, пошиљалац добија шифру (нпр. контролни број трансфера новца (MTCN), референтни број трансакције или сл.), коју је неопходно да достави примаоцу новца, што је обавезан податак приликом преузимања новца, а који може да преузме искључиво особа на чије име је новац послат.

Пренос новца међународном поштанском упутницом

Поред наведених начина преноса новца, грађани могу користити и услуге поште за пријем новца из иностранства, односно слања новца у иностранство.

За пренос новца путем међународне поштанске упутнице није потребан отворен рачун у банци.

Приликом слања новца путем међународне поштанске упутнице потребно је да пошиљалац новца покаже важећи лични документ, наведе име и презиме примаоца и земљу у коју шаље новац и плати надокнаду за трансфер. Детаљне информације о начину слања новца и висини провизије коју плаћа на уплатном месту пошиљалац новца може добити у пошти која обавља послове преноса.

Да би преузео новац, прималац новца мора да саопшти број упутнице, тајну шифру пошиљаоца, име и презиме пошиљаоца и очекиван износ, које добија од пошиљаоца новца.