Платни систем

Платни систем представља део финансијске инфраструктуре земље који омогућава пренос новчаних средстава између учесника у овом систему, финансијских институција и других учесника. Функционисање платних система уређено је правилима рада која детаљно описују начин обављања послова у платном систему (обраду, нетирање и поравнање налога за пренос у платном систему) и обавезе и одговорности учесника у платном систему.

Сигурност и ефикасност платних система од посебног је интереса за централну банку због њених основних одговорности – чување поверења у националну валуту и обезбеђење финансијске стабилности.

Платни системи омогућавају правовремено извршавање новчаних обавеза које произилазе из економских активности различитих субјеката. Они су од системске важности за економију једне земље, јер да би новац испунио своју основну функцију – средства размене, платни системи морају бити поуздани и ефикасни. На тај начин платни системи обезбеђују поверење јавности у новац.

Несметано функционисање платних система од изузетног je значаја и за успешно спровођење монетарне политике централне банке, због тога што они представљају трансмисиони механизам за свакодневне монетарне операције и у том смислу одређују брзину, трошкове и ефикасност спровођења монетарне политике.

Учесници у платном систему у Републици Србији могу бити:

  • Народна банка Србије;
  • банка;
  • институција електронског новца;
  • платна институција;
  • јавни поштански оператор са седиштем у Републици Србији, основан у складу са законом којим се уређују поштанске услуге;
  • инвестиционо друштво са седиштем у Републици Србији које послује у складу са законом којим се уређује тржиште капитала;
  • Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, орган јавне власти, као и привредно друштво и друго правно лице чији је оснивач и за чије обавезе јемчи Република Србија;
  • оператор другог платног система;
  • Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности или други оператор система за поравнање финансијских инструмената.

Значај платних система огледа се у томе што омогућавају корисницима платних услуга који имају платне рачуне код различитих пружалаца платних услуга да на брз и једноставан начин обављају своја свакодневна плаћања, односно изврше пренос новчаних средстава на рачун примаоца плаћања. Корисници платних услуга, физичка и правна лица, обављају своја плаћања тако што пружаоцу платних услуга издају платни налог (инструкцију) за извршење платне трансакције (уплате, пренос или исплате новчаних средстава), на основу којег тај пружалац извршава платну трансакцију у систему у којем учествује.

Платне услуге у Републици Србији могу пружати искључиво пружаоци платних услуга, а то су у складу са Законом о платним услугама:

1) банка;

2) институција електронског новца;

3) платна институција;

4) Народна банка Србије;

5) Управа за трезор или други органи јавне власти у Републици Србији, у складу са својим надлежностима утврђеним законом;

6) јавни поштански оператор са седиштем у Републици Србији, основан у складу са законом којим се уређују поштанске услуге.

У Републици Србији постоји осам платних система. Народна банка Србије је оператор следећих платних система:

  1. RTGS платни систем Народне банке Србије;
  2. Клиринг платни систем Народне банке Србије;
  3. Међубанкарски клиринг систем у девизама Народне банке Србије:
  4. Међународни клиринг у девизама Народне банке Србије;
  5. DinaCard клиринг систем;
  6. IPS платни систем Народне банке Србије.

Удружење банака Србије (УБС) је оператор следећих платних система:

  1. Клиринг чекова УБС;
  2. Клиринг директних задужења УБС.

Стабилност финансијског система једне државе у многоме зависи од правилног функционисања платног система. Безбедност при извршавању трансакције, континуитет расположивости платног система према корисницима, брзина преноса новчаних средстава и извршавање трансакција по прихватљивим ценама представљају значајне показатеље правилног рада платног система, без којих је немогуће обезбедити адекватно функционисање финансијског система једне државе.