Међународни клиринг систем у девизама и Међубанкарски клиринг систем у девизама Народне банке Србије

Ради омогућавања ефикаснијег и јефтинијег извршавања платних трансакција у еврима за становништво и привреду, Народна банка Србије је оператор Међународног клиринг система у девизама и Међубанкарског клиринг система у девизама Народне банке Србије, у којем се сваког радног дана, у складу с Правилима рада међубанкарског клиринг система у девизама и Оперативним правилима за клиринг међународних плаћања (међународни клиринг систем у девизама), врши пренос новчаних средстава у еврима између учесника у овом систему.

Учесници Међународног клиринг система у девизама су дванаест банака са седиштем у Републици Србији, Народна банка Србије, седам банака из Босне и Херцеговине и једна банка из Црне Горе, на основу Споразума о клирингу међубанкарских и међународних плаћања закљученог између Народне банке Србије, Централне банке Босне и Херцеговине и Централне банке Црне Горе.

Учесници у Међународном и међубанкарском клиринг систему у девизама повезани су у јединствену целину у којој се налози за пренос размењују електронским порукама у одговарајућем стандарду. У систему се извршавају налози за пренос у утврђеном времену по нето принципу. У поступку нетирања израчунавају се мултилатералне нето позиције за поравнање учесника, и то претварањем потраживања и обавеза на основу налога за пренос које учесници у платном систему међусобно достављају или примају у том систему – у једну нето обавезу или једно нето потраживање појединачног учесника у платном систему према свим осталим учесницима у том систему. Поред нето позиција појединачних учесника, у овом систему израчунавају се и збирне нето позиције централних банака у међународном клирингу које представљају разлику између свих примљених и извршених налога за пренос свих учесника у клирингу који с том централном банком имају закључене уговоре о учешћу у клирингу. Поравнање збирних нето позиција између централних банака обавља се преко рачуна код првокласне међународне банке. За банке из Републике Србије нето позиције у међународном и међубанкарском клиринг систему у девизама поравнавају се преко рачуна обавезне девизне резерве код Народне банке Србије. У оквиру утврђеног система управљања ризицима, као основна мера обезбеђења извршења обрачунатих нето позиција, пре почетка циклуса клиринга Народна банка Србије сваком учеснику поставља лимит за извршење нето позиције из клиринга.

Основна предност коју систем Народне банке Србије пружа својим учесницима јесте да могу за своје клијенте – становништво и привреду – у току истог дана извршавати трансакције за налоге који се пошаљу до 14.00 часова, уз тарифу која износи свега десет динара по трансакцији за банке у Републици Србији. Такође, учесници не плаћају накнаду за новчани прилив.

Број и вредност извршених трансакција у међународном и међубанкарском клиринг систему у девизама, по месецима у периоду од 2013. до 2023. године, приказани су на следећим графиконима.

 

Међународни и међубанкарски клиринг систем у девизама - вредност промета по месецима од 2012. до 2022. године (у еврима)