Надгледање платних система

Народна банка Србије води рачуна о платним системима и промовише њихову стабилност, сигурност и ефикасност обављањем улоге оператора платних система и „катализатора“ њиховог развоја, а нарочито функције надзора/надгледања тих система. Наведене улоге Народне банке Србије међусобно су повезане, једна другу допуњавају и усмерене су ка истом циљу – обезбеђивању сигурног и ефикасног функционисања платних система у Републици Србији.

Правни основ надзора/надгледања

Народна банка Србије обавља функцију надзора/надгледања платних система у складу са  Законом о Народној банци Србије (чл. 4. и 59), Законом о платним услугама и подзаконским актима неопходним за примену законских одредаба које се односе на платне системе.

Транспарентан и поуздан правни оквир, као и доступност неопходних информација, предуслови су за успостављање и свеобухватно управљање платним системом због идентификовања, процене и праћења, као и због доношења одлука о мерама за поступање са свим врстама ризика који се могу појавити у њима.

Делокруг надзора/надгледања

Делокруг надзора/надгледања чине првенствено платни системи и активности у оквиру ове функције усмерене су на рад тих система у целини, а не на индивидуалне учеснике у њима. С друге стране, у делокругу надгледања су и платни инструменти чијим се коришћењем иницирају платне трансакције које се извршавају у платним системима – ако је употреба тих инструмената уређена посебним правилима договореним између њихових издавалаца.

Циљеви и принципи надзора/надгледања:

Основни циљеви надзора/надгледања платних система су стабилност и сигурност њиховог рада и адекватно управљање ризицима у овим системима. 
Кључни принципи којима се Народна банка Србије руководи у обављању надзора/надгледања платних система су:

  • транспарентност
  • примена међународно признатих стандарда 
  • конзистентност у примени захтева и стандарда на упоредиве платне системе

Задатак Народне банке Србије је стварање таквог регулаторног оквира којим ће се, с једне стране, подстаћи конкурентност на тржишту и омогућити развој иновација, а, с друге стране, успоставити јединствена правила која би важила за све учеснике на тржишту, уз очување безбедности плаћања и ефикасно управљање ризицима у платним системима. На тај начин се обезбеђује доследна примена истих пословних захтева и стандарда на све платне системе (укључујући и платне системе чији је оператор Народна банка Србије). 

Транспарентност

Извештавањем о годишњим активностима које спроводи у оквиру ове функције Народна банка Србије осигурава своју транспарентност и доприноси разумевању захтева и стандарда с којима треба да буду усклађени платни системи.

Примена међународно признатих стандарда 

Народна банка Србије обавља функцију надзора/надгледања платних система, узимајући у обзир и међународне принципе за платне системе, као и стандарде за платне инструменте у области надгледања.

Конзистентност у примени захтева и стандарда на упоредиве платне системе

Задатак Народне банке Србије је стварање таквог регулаторног оквира којим ће се, с једне стране, подстаћи конкурентност на тржишту и омогућити развој иновација, а, с друге стране, успоставити јединствена правила која би важила за све учеснике на тржишту, уз очување безбедности плаћања и ефикасно управљање ризицима у платним системима. На тај начин се обезбеђује доследна примена истих пословних захтева и стандарда на све платне системе (укључујући и платне системе чији је оператор Народна банка Србије). 

Захтеви извештавања за оператере платног промета