Борба против прања новца и финансирања тероризма у Републици Србији

У Републици Србији се дуги низ година континуирано спроводи борба против прања новца и финансирања тероризма. Интензивно се прате и дешавања на међународном плану и примењују најбоља регулаторна решења.

Кривично дело прања новца прописано је чланом 245. Кривичног законика („Службени гласник РС”, бр. 85/05, 88/05, 107/05, 72/09111/09, 121/2012, 104/2013, 108/2014, 94/2016 и 35/2019), а кривично дело финансирања тероризма чланом 393. Кривичног законика.

Важећи Закон о спречавању прања новца и финансирања тероризма, који се примењује од 1. априла 2018. године, представља даље усаглашавање домаћег законодавства с међународним стандардима из ове области, а пре свега с прописима и стандардима Европске уније, у складу с напорима који се чине у процесу придруживања ка пуноправном чланству у Европској унији. Закон, као и на основу њега донети подзаконски акти, треба да унапреди постојећи систем откривања и спречавања прања новца и финансирања тероризма афирмацијом приступа заснованог на процени ризика од настанка тих појава.

Ради унапређења спречавања прања новца, Влада Републике Србије усвојила је Националну стратегију за борбу против прања новца и финансирања тероризма, која има за циљ да се, на основу описа и анализе законодавног, институционалног и оперативног оквира борбе против прања новца и финансирања тероризма, дају препоруке за унапређење постојећег система спречавања прања новца и финансирања тероризма.

У борби против прања новца и финансирања тероризма од изузетног је значаја учешће свих заинтересованих страна, које могу да се уврсте у три групе:

Прву групу чине обвезници Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма (члан 4):

 • банке;
 • овлашћени мењачи;
 • друштва за управљање инвестиционим фондовима;
 • друштва за управљање добровољним пензијским фондовима;
 • даваоци финансијског лизинга;
 • друштва за осигурање, друштва за посредовање у осигурању, друштва за заступање у осигурању и заступници у осигурању који имају дозволу за обављање послова животног осигурања, осим друштава за заступање и заступника у осигурању за чији рад одговара друштво за осигурање у складу са законом;
 • брокерско-дилерска друштва;
 • приређивачи посебних игара на срећу у играчницама и приређивачи игара на срећу преко средстава електронске комуникације;
 • друштва за ревизију и самостални ревизори;
 • институције електронског новца;
 • платне институције;
 • посредници у промету и закупу непокретности;
 • факторинг друштва;
 • предузетници и правна лица која се баве пружањем рачуноводствених услуга;
 • порески саветници;
 • јавни поштански оператор са седиштем у Републици Србији, основан у складу са законом којим се уређују
 • поштанске услуге;
 • лица која се баве пружањем услуга куповине, продаје или преноса виртуелних валута или замене тих валута за новац или другу имовину преко интернет платформи, уређаја у физичком облику или на други начин, односно која посредују при пружању ових услуга.

Обвезници су и адвокати када:

 • помажу у планирању или извршавању трансакција за странку у вези са:
  • куповином или продајом непокретности или привредног друштва,
  • управљањем имовином странке,
  • отварањем или располагањем рачуном код банке (банкарским рачуном, штедним улогом или рачуном за пословање с хартијама од вредности),
  • прикупљањем средстава неопходних за оснивање, обављање делатности и управљање привредним друштвима,
  • оснивањем, пословањем или управљањем привредног друштва или лица страног права;
 • у име и за рачун странке врше финансијску трансакцију или трансакцију у вези с непокретношћу.

Обвезници су и јавни бележници, у складу с посебним одредбама Закона.

Другу групу чине органи надлежни за вршење надзора над применом Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма (члан 104):

 • Управа за спречавање прања новца,
 • Народна банка Србије,
 • Комисија за хартије од вредности,
 • државни орган надлежан за инспекцијски надзор у области девизних и мењачких послова и игара на срећу,
 • министарство надлежно за инспекцијски надзор у области трговине,
 • министарство надлежно за послове поштанског саобраћаја,
 • Адвокатска комора Србије и
 • Јавнобележничка комора.

Трећу групу чине правосудни и полицијски органи:

 • Републичко јавно тужилаштво,
 • судови и
 • Министарство унутрашњих послова.