Колатерал за монетарне операције и управљање ризицима

Врсте хартија од вредности

Народна банка Србије обавља монетарне операције на основу колатерала који чине динарске хартије од вредности без девизне клаузуле чији је издавалац:

  • Народна банка Србије,
  • Република Србија,
  • међународна финансијска организација и развојна банка или финансијска институција чији је оснивач страна држава и чији је кредитни рејтинг агенција за процену рејтинга Standard & Poor’s или Fitch-IBCA утврдила са „ААА“, односно Moody’s са „Ааа“,
  • Домаће привредно друштво чији је бонитет Агенција за привредне регистре оценила најмање оценом ’(Д) Прихватљив бонитет’ или које има другу оцену свог бонитета/кредитне способности која је одговарајућа оцени бонитета ’(Д) Прихватљив бонитет’

Управљање ризицима

Ради обезбеђења наплате својих потраживања у монетарним операцијама,  Народна банка Србије може применити одређени проценат увећања/умањења номиналне вредности хартија од вредности које су предмет репо трансакције, односно одређени проценат умањења номиналне вредности хартија од вредности на основу којих одобрава банкама кредит за одржавање дневне ликвидности, односно краткорочни динарски кредит.

Проценат увећања/умањења утврђује се према врсти хартија од вредности и преосталој (резидуалној) рочности до доспећа, имајући у виду тржишну цену хартија од вредности, односно текућа тржишна и монетарна кретања.

Проценти умањења/увећања утврђени су Одлуком о утврђивању процента умањења/увећања номиналне вредности хартија од вредности.

 

Репо продаја хартија од вредности

Врста хартија од вредности Преостала рочност у данима Проценат увећања
Благајнички записи Народне банке Србије до 371 0,00%

Репо куповина хартија од вредности;
Кредит за одржавање дневне ликвидности;
Краткорочни динарски кредит

Врста хартија од вредности Преостала рочност у данима Проценат умањења
Благајнички записи Народне банке Србије до 371 4,00%
Дисконтне хартије од вредности Републике Србије и међународних финансијских организација и међународних развојних банака или финансијских институција до 371 4,00%
Купонске хартије од вредности Републике Србије и међународних финансијских организација и међународних развојних банака или финансијских институција до 371 2,00%
372–731 2,00%
732–2.008 5,00%
преко 2.008 10,00%
Обвезнице домаћих привредних друштава (корпоративне обвезнице)са основном оценом бонитета А (Одличан бонитет) и Б (Веома добар бонитет) до 1830 8,00%
1.831–3.660 13,50%
Обвезнице домаћих привредних друштава(корпоративне обвезнице) са основном оценом бонитета Ц (Добар бонитет) до 1830 9,00%
1.831–3.660 14,50%
Обвезнице домаћих привредних друштава(корпоративне обвезнице) са основном оценом бонитета Д (Прихватљив бонитет) до 1830 10,00%
1.831–3.660 16,00%