Заштитни слој капитала за системски значајне банке

Системски значајна банка је банка чије би погоршање финансијског стања или престанак рада имали озбиљне негативне последице на стабилност финансијског система. Заштитни слој капитала за системски значајне банке је макропруденцијални инструмент којим се од банака које се идентификују као системски значајне за одређену државу захтева да одржавају додатни основни акцијски капитал у висини од 0% до 2% ризичне активе банке.

Базелски комитет за супервизију банака објавио је крајем 2011. године методолошки оквир за утврђивање глобалног системског значаја банака, а крајем 2012. године и оквир за идентификацију системског значаја банака на националном нивоу. Принципи идентификације, као и заштитни слојеви капитала за системски значајне банке, уведени су у правни оквир ЕУ путем тзв. CRR/CRD IV регулаторног пакета. Ослањајући се на поменути регулаторни пакет, Европска банкарска агенција је објавила прецизне смернице за идентификацију системски значајних финансијских институција у току 2014. године. Њима је прецизно дефинисан начин примене члана 131. Директиве о капиталним захтевима за кредитне институције (CRD IV), који се односи на системски значајне финансијске институције. У складу с наведеним смерницама, приликом одређивања критеријума за утврђивање системски значајних банака захтева се коришћење макар једног од следећих критеријума: величина банке, значај за економију, значај прекограничних активности банке, повезаност банке с финансијским системом, заменљивост банке у финансијском систему или сложеност пословања банке. Системски значајне банке у Србији идентификоване су на основу истих критеријума и обавезних показатеља који су утврђени смерницама Европске банкарске агенције.

Заштитни слој капитала за системски значајне банке примењује се од 30. јуна 2017. године, а Народна банка Србије, најмање једном годишње, преиспитује заштитни слој капитала за системски значајне банке и методологију за утврђивање системски значајних банака.

У складу са Одлуком o утврђивању листе системски значајних банака у Републици Србији и стопа заштитног слоја капитала за те банке од 15. јуна 2023. године, утврђене су следеће системски значајне банке и стопе заштитног слоја капитала за системски значајне банке које су ове банке у обавези да одржавају почев од 30. јуна 2023. године.

Листа системски значајних банака у Републици Србији са стопама заштитног слоја капитала за системски значајне банке

Назив банке Стопа заштитног слоја капитала за системски значајне банке
BANCA INTESA AKCIONARSKO DRUŠTVO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) 2%
OTP BANKA SRBIJA AKCIONARSKO DRUŠTVO NOVI SAD 2%
RAIFFEISEN BANKA AD BEOGRAD 2%
UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. BEOGRAD (STARI GRAD) 2%
NLB KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD 1%
BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA, AKCIONARSKO DRUŠTVO, BEOGRAD 1%
AGROINDUSTRIJSKO KOMERCIJALNA BANKA AIK BANKA AKCIONARSKO DRUŠTVO, BEOGRAD 1%
ERSTE BANK AKCIONARSKO DRUŠTVO, NOVI SAD 1%
EUROBANK DIREKTNA AKCIONARSKO DRUŠTVO BEOGRAD 1%

До 29. јуна 2023. године примењује се Одлука o утврђивању листе системски значајних банака у Републици Србији и стопа заштитног слоја капитала за те банке од 16. јуна 2022. године.