Приступ бази непокретности

На основу Закона о проценитељима вредности непокретности и Одлуке о садржају, роковима и начину достављања извештаја о проценама вредности непокретности које су предмет хипотеке и кредитима обезбеђеним хипотеком, Народна банка Србије води базу података о проценама вредности непокретности које су предмет хипотеке.

У складу с поменутим законом и одлуком, банке и лиценцирани проценитељи могу остварити увид у одређене податке о проценама вредности непокретности које су предмет хипотеке (База непокретности).

Банке

Истовремено са одобравањем приступа информационом систему Народне банке Србије, свим банкама се омогућава увид у одређене податке из Базе непокретности, којима се приступа у складу с Упутством о електронској размени података о проценама вредности непокретности које су предмет хипотеке и о кредитима обезбеђеним хипотеком између банака и Народне банке Србије.

Лиценцирани проценитељи

Лиценцирани проценитељ подноси захтев за увид у податке о прoценама вредности непокретности из Базе непокретности у складу са Општим условима за увид у податке о проценама вредности непокретности из базе података о проценама вредности непокретности од стране лиценцираних проценитеља, који ступају на снагу 15. новембра 2017. године и Одлуком о изменама општих услова за увид у податке о проценама вредности непокретности из базе података о проценама вредности непокретности од стране лиценцираних проценитеља, која ступа на снагу 1. новембра 2020. године (у даљем тексту: Услови).

У складу са Условима, лиценцирани проценитељ подноси захтев за увид у податке о прoценама вредности непокретности из базе података (у даљем тексту: захтев), на обрасцу који је одштампан уз Услове и њихов је саставни део.

Потписивањем обрасца, лиценцирани проценитељ потврђује да је упознат са Условима, који су објављени на интернет презентацији Народне банке Србије, и да пристаје на њих.

Уз захтев (образац), лиценцирани проценитељ Народној банци Србије доставља копију решења којим му је издата/обновљена лиценца и доказ о чланству у акредитованом професионалном удружењу проценитеља. Поменута копија решења, односно доказ о чланству, морају бити оверени.

Захтев с прилозима подноси се Народној банци Србије на следеће начине:

  1. непосредном предајом у просторијама Народне банке Србије – на адреси: Краља Петра 12, 11000 Београд;
  2. посредством испоручиоца пошиљке, који Народној банци Србије омогућава увид у време када је примио захтев – на адреси: Краља Петра 12, 11000 Београд;
  3. електронским путем – на адресу електронске поште: finansijska.stabilnost@nbs.rs.

У случају електронске доставе, захтев мора садржати квалификовани електронски потпис лиценцираног проценитеља и скениране прилоге.

Отварање корисничког налога: По пријему уредног и потпуног захтева и његове позитивне оцене, Народна банка Србије лиценцираном проценитељу доставља параметре корисничког налога, тј. корисничко име и лозинку на основу којих може приступити бази података, и то на адресу пребивалишта коју је навео у захтеву.

  • Адреса електронске поште за информације: procenitelji@nbs.rs.
  • Телефон за информације, Сектор за финансијску стабилност: 011/3027-146.