11/07/2022

Стање девизних резерви и кретања на међубанкарском девизном тржишту у јуну

Бруто девизне резерве Народне банке Србије на крају јуна износиле су 14.775,7 милиона евра и биле су за 872,1 милион евра више него на крају претходног месеца. На овом нивоу девизних резерви обезбеђује се покривеност новчане масе M1 од 136 одсто и пет месеци увоза робе и услуга, што је скоро двоструко више од стандарда којим се утврђује адекватан ниво покривености увоза робе и услуга девизним резервама.

Нето девизне резерве (девизне резерве умањене за девизна средства банака по основу обавезне резерве и другим основима) на крају јуна износиле су 11.907,1 милион евра и у односу на крај претходног месеца биле су више за 613,9 милиона евра.
Повећање девизних резерви првенствено је резултат активности Народне банке Србије на домаћем девизном тржишту (укупан нето ефекат куповине девиза и своп трансакција у износу од 403,0 милиона евра). На повећање девизних резерви у јуну додатно су утицали нето продаја државних хартија од вредности на домаћем финансијском тржишту, управљање девизним резервама, донације и други основи (укупно у нето износу 314,3 милиона евра), као и нето прилив по основу девизне обавезне резерве банака услед уобичајених активности банака (264,2 милиона евра).

Наведени приливи били су више него довољни да покрију одливе по основу нето раздужења државе по основу кредита, као и по другим основима (укупно 206,8 милиона евра).

Ефекат тржишних фактора у јуну био је позитиван у нето износу од 97,4 милиона евра, превасходно по основу јачања америчког долара према евру на међународном тржишту.

Обим реализоване трговине девизама на међубанкарском девизном тржишту у јуну износио је 916,0 милиона евра и био је за 150,5 милиона евра мањи него у претходном месецу. У првих шест месеци ове године, у међубанкарској трговини реализована су укупно 4.287,3 милиона евра.

Апрецијацијски притисци, који су преовладавали у мају, настављени су и у јуну. Динар је у јуну номинално ојачао према евру за 0,1%, док је од почетка године номинално ојачао за 0,2%.

Народна банка Србије је на међубанкарском девизном тржишту у јуну купила 405 милиона евра, док је од почетка године нето продала 1.790 милиона евра ради одржавања релативне стабилности курса динара према евру.

 

Кабинет гувернера