11/02/2022

Стање девизних резерви и кретања на међубанкарском девизном тржишту у јануару

Бруто девизне резерве Народне банке Србије су на крају јануара износиле 16.110,8 милиона евра и биле су за 343,7 милиона евра ниже него на крају претходне године. Девизним резервама на овом нивоу обезбеђује се покривеност новчане масе M1 од 140,4 одсто и шест месеци увоза робе и услуга, што је двоструко више од стандарда којим се утврђује адекватан ниво покривености увоза робе и услуга девизним резервама.

Нето девизне резерве (девизне резерве умањене за девизна средства банака по основу обавезне резерве и другим основима) на крају јануара износиле су 13.477,6 милиона евра и мање су за 226,4 милиона евра него на крају претходне године.

На смањење бруто девизних резерви утицале су активности Народне банке Србије на међубанкарском девизном тржишту (240,0 милиона евра) услед појачане тражње за девизама, пре свега увозника енергената, затим повлачење девизне обавезне резерве банака (161,5 милиона евра у нето износу) и нето раздужење државе (13,1 милион евра) по основу кредита и девизних хартија од вредности емитованих на домаћем финансијском тржишту.

Нето приливи у девизне резерве остварени су по основу управљања девизним резервама, донација и по другим основима (укупно 45,7 милиона евра). Нето тржишни ефекти су у јануару били позитивни у износу од 25,2 милиона евра. Обим реализоване трговине девизама на међубанкарском девизном тржишту у јануару износио је 531,1 милион евра и био је за 395 милиона евра мањи него у претходном месецу.

У јануару је вредност динара према евру остала готово непромењена. Забележена је сезонски карактеристична појачана тражња за девизама, пре свега увозника енергената, која представља наставак интензивније куповине девиза ових компанија присутне од октобра прошле године. Ради очувања релативне стабилности курса динара према евру, Народна банка Србије је у јануару била нето продавац девиза на међубанкарском девизном тржишту (340 милиона евра).

Кабинет гувернера