14/05/2007

Циркулари упућени друштвима за управљање: Начело акумулације средстава

У вези недоумица које су се јавиле у погледу тумачења појединих норми Закона о добровољним пензијским фондовима и пензијским плановима („Службени гласник РС“, бр. 85/2005 – у даљем тексту: Закон), истичемо следеће:

  • Повлачењем акумулираних средстава са индивидуалног рачуна једнократном исплатом, програмираном исплатом, куповином ануитета или комбинацијом ових начина (члан 62. став 2. Закона), прекида се процес акумулације. Нове уплате, на основу уговора о чланству или чланства преко организатора пензијског плана који су били основ претходних уплата, у супротности су са начелом акумулације средстава из члана 2. тачка 5. Закона;
  • Не постоји могућност повлачења дела акумулираних средстава са индивидуалног рачуна, осим у случају ванредних трошкова лечења из члана 62. став 6. Закона (законски изузетак од начела акумулације средстава);
  • Уколико члан пензијског плана почне да повлачи акумулирана средства, организатор пензијског плана му не може више уплаћивати доприносе на индивидуални рачун, па самим тим све нове уплате доприноса су без основа и морају се вратити уплатиоцу. Због тога је неизбежно да организатор буде обавештен о томе да је члан плана почео да повлачи средства. Супротно би било противно начелу акумулације средстава;
  • Једно физичко лице може бити члан истог добровољног пензијског фонда на основу више уговора о чланству или преко више организатора пензијског плана. Сваки уговор о чланству и чланство преко организатора пензијског плана подразумева свој посебан индивидуални рачун.

Сектор за надзор над делатношћу добровољних пензијских фондова