Osnovni podaci institucije elektronskog novca

TRANSAKS d.o.o. Beograd

Beograd - Palilula, Ljubomira Stojanovića 31 
>
Matični broj:21150860
PIB:109259762
Telefon:063/7 200 100
Faks:
I-mejl:office@transaks.rs
WWW:www.transaks.rs
Datum i broj rešenja:09/11/2023 IO NBS br. 80
Vrste platnih usluga: Izdavanje elektronskog novca. Usluge koje omogućavaju uplatu gotovog novca na platni račun, kao i sve usluge koje su potrebne za otvaranje, vođenje i gašenje tog računa. Usluge koje omogućavaju isplatu gotovog novca s platnog računa, kao i sve usluge koje su potrebne za otvaranje, vođenje i gašenje tog računa. Usluge prenosa novčanih sredstava s platnog računa, odnosno na platni račun, i to: (1) transferom odobrenja, (2) direktnim zaduženjem, uključujući jednokratno direktno zaduženje, (3) korišćenjem platne kartice ili sličnog sredstva. Usluge izvršavanja platnih transakcija kod kojih su novčana sredstva obezbeđena kreditom odobrenim korisniku platnih usluga, i to: (1) transferom odobrenja, (2) direktnim zaduženjem, uključujući jednokratno direktno zaduženje, (3) korišćenjem platne kartice ili sličnog sredstva (prijem uplata korisnika i prenos na račun primaoca plaćanja – komunalne i druge uplate za čiju realizaciju platna institucija odobrava kredit korisniku). Usluga izdavanja platnih instrumenata i/ili prihvatanja ovih instrumenata na osnovu kojeg pružalac platnih usluga primaocu plaćanja omogućava izvršavanje platnih transakcija koje inicira platilac upotrebom određenog platnog instrumenta (prihvatanje platnih kartica u vezi sa transakcijama internet trgovine). Usluge izvršavanja novčane doznake (elektronski transfer novca između korisnika bez otvaranja računa niti za platioca niti za primaoca plaćanja).


Pogledajte:Finansijski izveštaj
Zastupnici
Ogranci u trećoj državi
>
Članovi organa upravljanjaLica sa kvalifikovanim učešćemUčešće (%)
Ljilja Pavlović (direktor i rukovodilac)EL&MI Group d.o.o. Beograd-Novi Beograd100.0%