Osnovni podaci institucije elektronskog novca

Preduzeće za telekomunikacije Telekom Srbija akcionarsko društvo, Beograd

Beograd-Palilula, Takovska 2 
>
Matični broj:17162543
PIB:100002887
Telefon:800100100
Faks:-
I-mejl:ien@telekom.rs
WWW:www.mts.rs
Datum i broj rešenja:7/3/2019 IO NBS br. 37
Vrste platnih usluga: Izdavanje elektronskog novca Usluge izvršavanja platne transakcije za koju platilac daje saglasnost upotrebom telekomunikacionog, digitalnog ili informaciono-tehnološkog uređaja i plaćanje se vrši operatoru telekomunikacione, digitalne ili informaciono-tehnološke mreže, koji deluje samo kao posrednik između korisnika platnih usluga i prodavca proizvoda ili pružaoca usluga


Pogledajte:Finansijski izveštaj
Zastupnici
Ogranci u trećoj državi
>
Članovi organa upravljanjaLica sa kvalifikovanim učešćemUčešće (%)
Vladimir Lučić (generalni direktor)Akcijski kapital100%
Radmila Vajs (rukovodilac)