Osnovni podaci institucije elektronskog novca

LED Pay d.o.o. Beograd

Beograd-Novi Beograd, Milutina Milankovića 23 
>
Matični broj:21663654
PIB:112390035
Telefon:011 4024796
Faks:-
I-mejl:office@ledpay.rs
WWW:www.ledpay.rs
Datum i broj rešenja:13/4/2021 IO NBS br. 68
Vrste platnih usluga: Izdavanje elektronskog novca. Usluge koje omogućavaju uplatu gotovog novca na platni račun, kao i sve usluge koje su potrebne za otvaranje, vođenje i gašenje tog računa; usluge koje omogućavaju isplatu gotovog novca s platnog računa, kao i sve usluge koje su potrebne za otvaranje, vođenje i gašenje tog računa; usluge prenosa novčanih sredstava s platnog računa, odnosno na platni račun, i to: 1) transferom odobrenja, 2) direktnim zaduženjem, uključujući jednokratno direktno zaduženje, 3) korišćenjem platne kartice ili sličnog sredstva; usluge izvršavanja platnih transakcija kod kojih su novčana sredstva obezbeđena kreditom odobrenim korisniku platnih usluga, i to: 1) transferom odobrenja, 2) direktnim zaduženjem, uključujući jednokratno direktno zaduženje, 3) korišćenjem platne kartice ili sličnog sredstva; usluge izdavanja platnih instrumenata i/ili prihvatanja ovih instrumenata na osnovu kojeg pružalac platnih usluga primaocu plaćanja omogućava izvršavanje platnih transakcija koje inicira platilac upotrebom određenog platnog instrumenta; usluge izvršavanja novčane doznake kod koje pružalac platnih usluga prima platiočeva novčana sredstva bez otvaranja platnog računa za platioca ili primaoca plaćanja, isključivo radi stavljanja tih sredstava na raspolaganje primaocu plaćanja ili radi prenosa tih sredstava primaočevom pružaocu platnih usluga, koji ih stavlja na raspolaganje primaocu plaćanja.


Pogledajte:Finansijski izveštaj
Zastupnici
Ogranci u trećoj državi
>
Članovi organa upravljanjaLica sa kvalifikovanim učešćemUčešće (%)
Aleksandar Nikolić (direktor) Aleksandra Miljević (direktor)Privredno društvo za usluge i promet BRITISH MOTORS DOO Beograd-Palilula100%
Aleksandar Nikolić (rukovodilac)