Osnovni podaci institucije elektronskog novca

AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA RAD SA PLATNIM KARTICAMA CHIP CARD BEOGRAD (VOŽDOVAC)

Beograd-Voždovac, Bose Milićević 8 
>
Matični broj:17564374
PIB:103425560
Telefon:011 30-40-970
Faks:011 30 40 965
I-mejl:office@chipcard.rs
WWW:www.chipcard.rs
Datum i broj rešenja:13/5/2021 IO NBS br. 76
Vrste platnih usluga: Izdavanje elektronskog novca. Usluge prenosa novčanih sredstava s platnog računa, odnosno na platni račun, i to: (1) transferom odobrenja, (2) direktnim zaduženjem, uključujući jednokratno direktno zaduženje, (3) korišćenjem platne kartice ili sličnog sredstva (prenos novčanih sredstava u vezi sa transakcijama internet trgovine). Usluga izdavanja platnih instrumenata i/ili prihvatanja ovih instrumenata na osnovu kojeg pružalac platnih usluga primaocu plaćanja omogućava izvršavanje platnih transakcija koje inicira platilac upotrebom određenog platnog instrumenta (prihvatanje platnih kartica u vezi sa transakcijama internet trgovine).


Pogledajte:Finansijski izveštaj
Zastupnici
Ogranci u trećoj državi
>
Članovi organa upravljanjaLica sa kvalifikovanim učešćemUčešće (%)
Milan Ognjanović (Izvršni direktor)Akcijski kapital100.0%
Branislav Popović (Izvršni direktor)
Irena Jevtić (rukovodilac)