Osnovni podaci institucije elektronskog novca

ALTA PAY GROUP DOO BEOGRAD

Beograd - Zemun, Ugrinovačka 212 
>
Matični broj:21035254
PIB:108618034
Telefon:011 3131 600, 011 311 5609, 011 715 4851, 011 715 4852, 062 381 831
Faks:
I-mejl:kabinet@altapay.rs
WWW:www.altapay.rs
Datum i broj rešenja:08/06/2023 IO NBS br. 15
Vrste platnih usluga: Izdavanje elektronskog novca. Usluge koje omogućavaju uplatu gotovog novca na platni račun, kao i sve usluge koje su potrebne za otvaranje, vođenje i gašenje tog računa. Usluge koje omogućavaju isplatu gotovog novca s platnog računa, kao i sve usluge koje su potrebne za otvaranje, vođenje i gašenje tog računa. Usluge prenosa novčanih sredstava s platnog računa, odnosno na platni račun, i to: (1) transferom odobrenja, (2) direktnim zaduženjem, uključujući jednokratno direktno zaduženje, (3) korišćenjem platne kartice ili sličnog sredstva. Usluge izvršavanja platnih transakcija kod kojih su novčana sredstva obezbeđena kreditom odobrenim korisniku platnih usluga, i to: (1) transferom odobrenja, (2) direktnim zaduženjem, uključujući jednokratno direktno zaduženje, (3) korišćenjem platne kartice ili sličnog sredstva (prijem uplata korisnika i prenos na račun primaoca plaćanja – komunalne i druge uplate za čiju realizaciju platna institucija odobrava kredit korisniku). Usluge izvršavanja novčane doznake (elektronski transfer novca između korisnika bez otvaranja računa niti za platioca niti za primaoca plaćanja). Usluga izdavanja platnih instrumenata i/ili prihvatanja ovih instrumenata na osnovu kojeg pružalac platnih usluga primaocu plaćanja omogućava izvršavanje platnih transakcija koje inicira platilac upotrebom određenog platnog instrumenta (prihvatanje platnih kartica u vezi sa transakcijama internet trgovine).


Pogledajte:Finansijski izveštaj
Zastupnici
Ogranci u trećoj državi
>
Članovi organa upravljanjaLica sa kvalifikovanim učešćemUčešće (%)
Tatjana Bundalo (direktor)Davor Macura, Beograd100.0%
Davor Macura (rukovodilac)