Основни подаци институције електронског новца

LED Pay d.o.o. Beograd

Београд-Нови Београд, Милутина Миланковића 23 
Матични број:21663654
ПИБ:112390035
Телефон:011 4024796
Факс:-
Имејл:office@ledpay.rs
WWW:www.ledpay.rs
Датум и број решења:13/4/2021 IO NBS br. 68
Врсте платних услуга: Издавање електронског новца. Услуге које омогућавају уплату готовог новца на платни рачун, као и све услуге које су потребне за отварање, вођење и гашење тог рачуна; услуге које омогућавају исплату готовог новца с платног рачуна, као и све услуге које су потребне за отварање, вођење и гашење тог рачуна; услуге преноса новчаних средстава с платног рачуна, односно на платни рачун, и то: 1) трансфером одобрења, 2) директним задужењем, укључујући једнократно директно задужење, 3) коришћењем платне картице или сличног средства; услуге извршавања платних трансакција код којих су новчана средства обезбеђена кредитом одобреним кориснику платних услуга, и то: 1) трансфером одобрења, 2) директним задужењем, укључујући једнократно директно задужење, 3) коришћењем платне картице или сличног средства; услуге издавања платних инструмената и/или прихватања ових инструмената на основу којег пружалац платних услуга примаоцу плаћања омогућава извршавање платних трансакција које иницира платилац употребом одређеног платног инструмента; услуге извршавања новчане дознаке код које пружалац платних услуга прима платиочева новчана средства без отварања платног рачуна за платиоца или примаоца плаћања, искључиво ради стављања тих средстава на располагање примаоцу плаћања или ради преноса тих средстава примаочевом пружаоцу платних услуга, који их ставља на располагање примаоцу плаћања.


Погледајте:Финансијски извештај
Заступници
Огранци у трећој држави
Чланови органа управљањаЛица с квалификованим учешћемУчешће (%)
Снежана Стјепановић (директор)Привредно друштво за услуге и промет BRITISH MOTORS ДОО Београд-Палилула100%
Снежана Стјепановић (руководилац)